Literature about Herman Bavinck

At some point, those interested in the Dutch theologian Herman Bavinck (1854–1921) would also like to read what others have written about him. The following are some helpful starting points for finding literature about Herman Bavinck:

  • Eric D. Bristley, Guide to the Writings of Herman Bavinck, with an essay by John Bolt (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008), 35–39 and 140–45; especially helpful as an overview of Bavinck scholarship in English.
  • The Bavinck Bibliography at the website of The Bavinck Institute; primary place to find recent literature about Bavinck (seems to be updated once a year with publications of the year before).
  • Dirk van Keulen, Bijbel en dogmatiek: Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer (Kampen: Kok 2003), 684–719; especially helpful as a starting point to find literature about Bavinck in Dutch.

Since only the bibliography of The Bavinck Institute is available online, readers may be interested in the following bibliography of literature about and around Herman Bavinck, which I tried to keep up-to-date until 2007, although it never aimed at full completeness. (The bibliography in On the Way to the Living God cites more recent literature, but is limited to works that were actually used for that study.) Please note:

  • This bibliography uses date-abbreviation codes to refer to Bavinck’s own works. E.g.: “1895gd1” refers to the first volume of the first edition of Bavinck’s Gereformeerde dogmatiek. All of these codes can be found in the Herman Bavinck Bibliography on this site.
  • The bibliography contains some works that are not strictly about Bavinck but are rather by or about persons around him.
  • At the end of the main bibliography a small bibliography of reviews of works by and about Herman Bavinck have been added. Most of them are not of primary importance for Bavinck studies.

Literature about Herman Bavinck (till 2007)

Aalders, M. J. 2003. Bavinck voor de vierschaar van Deputaten. Historisch Tijdschrift GKN 1 (3): 15–21.

———. 2005. 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Historische reeks vu 9. Zoetermeer: Meinema.

Aalders, W. J. 1921. In memoriam dr. H. Bavinck. Stemmen des Tijds 10 (3): 129–41.

Agnotos [Ignotus; pseud.]. 1909. Reactie of vooruitgang? Theologisch Tijdschrift 43:1-16, 146–80.

Algemeene Nederlandsche Zendingsconferentie. 1911. Vijf en twintigste Algemeene Nederlandsche Zendingsconferentie, gehouden te Amsterdam, 25, 26 en 27 september 1911. Den Haag: Boekhandel van den Zendings-Studie-Raad.

Andel, H. A. van. 1921. Godsdienst en wetenschap: Een boek voor denkende menschen: Bewerkt naar geschriften van dr H. Bavinck. Kampen: Kok.

Augustijn, C. 1980. Bavinck ter vergadering van moderne theologen, 1912. In In rapport met de tijd: 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit, door C. Augustijn e.a., 88–110. Kampen: Kok.

Banner. 1908a. Grand Rapids Notes. Jrg. 43:617–18.

———. 1908b. Dr. Bavinck’s Lecture on Christianity and Culture. Jrg. 43:618.

———. 1908c. Dr. Bavinck in Holland, Mich. Jrg. 43:618.

Basson, F. D. J. 1985. Die gesag van die Skrif: ’n Vergelyking tussen Bavinck en Berkouwer se teologiese bydraes. Scriptie, Universiteit van Stellenbosch.

Bautz, F. W. 2004. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, s.v. Bavinck, Herman. http://www.bautz.de/bbkl.

Bavinck, J. 1903. De Heidelbergse Catechismus in 60 leerredenen verklaard. Deel 1. Kampen: Kok.

Bazuin, De. 1884. Viering van het jubilee der Christelijke Gereformeerde Kerk door de gemeente te Kampen, 19 october 1884. Jrg. 32 (44).

———. 1888a. Ter-aarde-bestelling van het stoffelijk overschot van den weleerw. hooggel. heer prof. A. Brummelkamp, mede-stichter en hoogleraar der Theologische School te Kampen, den 7 juni 1888. Jrg. 36 (23–24).

———. 1888b. Gedachtenis-rede. Jrg. 36 (24).

———. 1888c. Veertigjarige evangeliedienst van ds. J. Bavinck. Jrg. 36 (40).

———. 1889. De pastorale konferentie, 26 sept. ’89 te Kampen. Jrg. 37 (40).

———. 1896a. Provinciale Groninger geref. predikanten-conferentie. Jrg. 44 (44).

———. 1896b. Provinciale Groninger geref. predikanten-conferentie (vervolg). Vol. 44 (45).

———. 1897. Tweede Groninger predikanten-conferentie. Jrg. 45 (47).

———. 1954. Bavinck-herdenking in de theologische hogeschool. Jrg. 97 (51).

Beek, A. van de. 1994. Van Verlichting tot Verduistering? Theologen vanaf 1800. Nijkerk: Callenbach. [= Van Kant tot Kuitert.]

———. 1999. Een eeuw theologie. Wapenveld 49 (3): 89–94.

———. 2005. Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken. Kampen: Kok.

Beets, H. 1908a. Profs. Lindeboom and Bavinck Celebrate. Banner 43:53–54.

———. 1908b. Dr. Bavinck – Our Guest of Honor. Banner 43:608.

———. 1908c. Banquets niet onder Prof. Ten Hoor’s ban? En nog eene vraag of twee. De Gereformeerde Amerikaan 12:637–39.

———. 1921a. Dr. Herman Bavinck. Banner 56:484.

———. 1921b. Rev. Landwehr’s Tribute to Dr. Bavinck. Recensie van In memoriam Prof. Dr H. Bavinck, door J. H. Landwehr. Banner 56:613

Begbie, J. 1989. Creation, Christ, and Culture in Dutch Neo-Calvinism. In Christ in Our Place: The Humanity of God in Christ for the Reconciliation of the World, ed. T. A. Hart and D. P. Thimell, Princeton Theological Monograph Series 25, 113–32. Allison Park, PA: Pickwick: 113–32.

———. 1991. Voicing Creation’s Praise: Towards a Theology of the Arts. Edinburgh: Clark.

Bekkum, K. van. 2001. “Naar de klaarblijkelijke bedoeling zintuigelijk waarneembaar”: De kwestie-Geelkerken in theologie-historisch perspectief. In G. Harinck ed. De kwestie-Geelkerken: Een terugblik na 75 jaar. AD Chartas-reeks 5. Barneveld: De Vuurbaak: 87–108.

———. 2004a. Een voorzichtige zoektocht. Nederlands Dagblad, 29 oktober, 2.

———. 2004b. Bavinck en pindakaas. Nederlands Dagblad, 30 oktober, 2.

Belt, H. van den. 1995. Geloofszekerheid tussen objectief en subjectief: Een analyse van Herman Bavincks dogmatische positie in De zekerheid des geloofs (1901). Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Leiden.

———. 2000. Wat ginds gezocht wordt, is hier te vinden: Religie en algemene openbaring bij Herman Bavinck. In Uitgedaagd door de tijd: Christelijke zending in een postmoderne samenleving, ed. W. Dekker en P. J. Visser.

———. 2006a. De autonomie van de mens of de autopistie van de Schrift. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 287–305. Barneveld: De Vuurbaak.

———. 2006b. Autopistia: The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology. Proefschrift (PhD thesis), Universiteit Leiden.

Belzen, J. A. van. 1994. Herman Bavinck en de godsdienstpsychologie. Radix 20:242–59.

———. 2000. Tremendum et fascinans: On the Early Reception and Nondevelopment of the Psychology of Religion among Orthodox Dutch Calvinists. In Aspects in Contexts: Studies in the History of the Psychology of Religion, red. J. A. Belzen, International Series in the Psychology of Religion 9, 91–127. Amsterdam: Rodopi.

Berg, J. van den. 2000. Herman Bavinck en de Theologische Faculteit te Leiden. Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 23 (52): 3–18.

Berkhof, H. 1961. Recensie van Herman Bavinck als dogmaticus, door R. H. Bremmer. Nederlands Theologisch Tijdschrift 15:311–12.

———. 1966. Recensie van Herman Bavinck en zijn tijdgenoten, door R. H. Bremmer. Nederlands Theologisch Tijdschrift 21:142–43.

———. 1985. 200 Jahre Theologie: Ein Reisebericht. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Berkouwer, G. C. 1954a. Bavinck, de Vrije Universiteit en de tragiek. Gereformeerd Weekblad 9:257.

———. 1954b. Bavinck over de zekerheid des geloofs. Gereformeerd Weekblad 10:188.

———. 1955. Bavinck als dogmaticus. Gereformeerd Weekblad 11:1, 9, 17, 25, 33, 40.

———. 1968. Sacrificium intellectus? Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 68:177–200.

———. 1974. De achtergrond. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 74:3–17.

Beuker, G. J. 1996. Abgeschiedenes Streben nach Einheit: Leben und Wirken Henricus Beukers, 1834 – 1900. Kampen: Mondiss.

Beuker, H. 1880. Een zeer belangrijk academisch proefschrift. Recensie van 1880euz. De Vrije Kerk 6:333–36.

———. 1881. De centrale pastoraal-conferentie. De Vrije Kerk 7:488–91. [Bavinck hield tijdens de christelijk gereformeerde pastoraal-conferentie een lezing over het “Voor en Tegen van een dogmatisch systeem” (gepubliceerd als 1881vt). Beuker geeft een verslag van de discussie naar aanleiding van de lezing; onder andere kwam de vraag aan de orde: “Mag de dogmaticus zich verder uitspreken dan de gemeente, en kan hij dat, zonder met haar en haar belijdenis in strijd te komen?”]

———. 1883. Dr. Bavincks inaugureele rede. Recensie van 1883whg. De Vrije Kerk 9:178–83. [Lovende recensie: “Het echt wetenschappelijke, het wezenlijk eenvoudige en het waarlijk gereformeerde zijn hier samen in harmonisch verband vereenigd.”]

———. 1897. Het tweede deel van Bavinck’s geref. dogmatiek. Recensie van Gereformeerde dogmatiek, deel 2, door H. Bavinck. De Gereformeerde Amerikaan 1:432–36.

———. 1899. Dr. Bavinck’s dogmatiek. Recensie van Gereformeerde dogmatiek, deel 3, door H. Bavinck. De Gereformeerde Amerikaan 3:215–17.

Biersterveld, P. 1901a. Recensie van De offerande des lofs, door H. Bavinck. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8:261–62.

———. 1901b. Recensie van Na den vloed: In het steentijdperk of oudste sporen van den mensch in Europa, door W. H. Nieuwhuis. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8:265–66.

———. 1901c. Bavinck’s dogmatiek. Recensie van Gereformeerde dogmatiek, deel 4, door H. Bavinck. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9:59–63.

Binnerts, A. 1912. Nieuw-gereformeerde en moderne theologie: Beschouwingen naar aanleiding van de rectorale oratie van prof. Bavinck, ter moderne theologenvergadering voorgedragen en aangevuld met een naschrift. Baarn: Hollandia.

Boer, H. R. 1987. Evolution and Herman Bavinck. Reformed Journal 37 (12): 3–4.

Bolt, J. 1982. The Imitation of Christ Theme in the Cultural-Ethical Ideal of Herman Bavinck. PhD thesis, University of St. Michael’s College (Toronto School of Theology).

———. 1993a. Christ and the Law in the Ethics of Herman Bavinck. Calvin Theological Journal 28:45–73.

———. 1993b. Mixed Blessing: Child of Piety, Man of Vision. Banner 128 (9): 8–10.

———. 2003. Grand Rapids between Kampen and Amsterdam: Herman Bavinck’s Reception and Influence in North America. Calvin Theological Journal 38:263–80.

———. z.j. From Princeton to Wheaton: The Course of Neo-Calvinism in North America.

———. 2006. Een gemiste en een nieuwe kans: Herman Bavinck over openbaring en religie. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 143–64. Barneveld: De Vuurbaak.

Boonstra, H. 1980. Bavinck on Inspiration. Reformed Journal 30 (4): 28–30.

Borger-Koetsier, G. H. 2006. Verzoening tussen God en mens in Christus: Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland. Zoetermeer: Boekencentrum. 74–86.

Bos, T. 1902. De kwestie van den dag: Een woord naast dat van prof. dr H. Bavinck. Groningen: Haan.

Bos, T. en M. Noordtzij. 1902. Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos met elkander vergeleken. Groningen: Haan.

Bouman, L. 1904. Recensie van 1904cwt. Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland 3:77–78.

Brede Kristensen . . .

Brederveld, J. 1927. Hoofdlijnen der paedagogiek van dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing. Voor onderwijs en opvoeding 25. Amsterdam: De Standaard.

———. 1928. Christian Education: A Summary and Critical Discussion of Bavinck’s Pedagogical Principles. Grand Rapids, MI: Smitter.

Breen, Q. 1921. Bavinck an Ideal. Religion and Culture 3:102–6.

———. 1922. Recensie van 1921vo. Religion and Culture 3:127–28.

Bremmer, J. N. 2006. Een mislukte ontmoeting: Bavinck en de godsdienstwetenschap. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 47–61. Barneveld: De Vuurbaak.

Bremmer, R. H. 1954. Een gereformeerd dogmaticus. De Reformatie 30:49–50, 57–58, 65–66, 73–74, 81–82, 89–90.

———. 1955. Een gereformeerd dogmaticus. De Reformatie 30:113–14, 121–22, 129–30, 137–38, 145–46, 153–54, 161–62, 169, 177–78, 185–86, 193–94, 201–2, 209–10.

———. 1961. Herman Bavinck als dogmaticus. Kampen: Kok.

———. 1963. Bavinck en de gereformeerde school. School en Belijden Nu 4:37–50.

———. 1966. Herman Bavinck en zijn tijdgenoten. Kampen: Kok.

———. 1969. Herman Bavinck: Theoloog-in-aanvechting. Wapenveld 19:100–105.

———. 1978. Herman Bavinck. In Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme 1, 42–45. Kampen: Kok.

———. 1980. Herman Bavinck: Theoloog onder politici. In ARP: Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij, ed. C. Bremmer, 65–67. Franeker: Wever.

———. 1988. Herman Bavinck (1854 – 1921): Portret van ’n Reformatoriese denker in Nederland. Wetenskaplike bydraes. Series F2, no. 45. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

Breshears, G. E. 1984. Faith and General Revelation in the Tradition and Theology of G. C. Berkouwer. PhD thesis, Fuller Theological Seminary.

———. 1987. Continuity and Change in the Theological Methods of Herman Bavinck and G. C. Berkouwer. Evangelical Theological Society papers 1152. Portland, OR: Theological Research Exchange Network. Microfiche.

Brillenburg Wurth, G. 1954a. Ter nagedachtenis van dr Herman Bavinck (1854–1921). Gereformeerd Weekblad 10:185–86.

———. 1954b. Bavincks levensstrijd. Gereformeerd Weekblad 10:196.

———. 1954c. Bavinck en de cultuur. Bezinning 9:281–87.

Brinkman, M. E. 1981. Pluraliteit in de leer van de kerk? Een analyse en evaluatie van enkele kernpunten uit de ekklesiologie van Bavinck, Van Ruler, Barth en Rahner. In Geloofsmanieren: Studies over pluraliteit in de kerk, ed. J. M. Vlijm, 127–67.

———. 1987. Een aanzet tot een oecumenische scheppingstheologie (ontwikkeld in gesprek met H. Bavincks scheppingsleer). Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 87:226–45.

———. 1992. Het sacrament in de gereformeerde geloofsbeleving. In 100 jaar theologie: Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892–1992), ed. M. E. Brinkman, 211–47. Kampen: Kok.

———. 2006. Bavinck en de katholiciteit van de kerk. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 307–24. Barneveld: De Vuurbaak.

Bristley, E. D. 1989. From Probability to Certainty: The Witness of the Holy Spirit and the Defense of the Bible in Presbyterian and Reformed Apologetics, 1870–1920. MTh thesis, Westminster Theological Seminary.

Broene, J. 1921. Herman Bavinck. Religion and Culture 3:75–76.

Brouwer, A. M. 1905. Daniël Chantepie de la Saussaye: Eene historisch-dogmatische studie. Groningen: Wolters.

Brouwer, W. A. 1985. Revelation and History: An Analysis of Approaches to the Relationship between Revelation and History in Recent Theological Systems. MTh thesis, Calvin Theological Seminary.

Buekers, P. G. 1907. Pro. In Evolutie, door P. G. Buekers en H. Bavinck, Pro en contra, deel 3, nr. 3, 1–20. Baarn: Hollandia. [Dit opstel is de tegenhanger van 1907ev, maar reageert daar niet op, citeert wel 1901so, 29.]

Buijtendijk, F. J. J. 1921. Bavinck’s betekenis voor de natuurwetenschappen. De Reformatie 1:342–43.

Burger, J. M. 2006. Een eeuwigdurende verbondenheid: Bavincks concept van de unio mystica. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 265–86. Barneveld: De Vuurbaak.

Byrne, J. M. 1998. General Revelation Preserved: General Grace in Charles Hodge, Herman Bavinck & Louis Berkhof. Evangelical Theological Society Papers 4914. Portland, OR: Theological Research Exchange Network. Microfiche.

Castellina, P. 2004. Herman Bavinck (1854–1921). Tempo di Riforma. http://www.riforma.net/storia/bavinck/bavinck.doc (11 augustus 2007 geraadpleegd).

Christian Reformed Church in North America. 1991a. Agenda for Synod: June 12 to 21. Grand Rapids, MI: Christian Reformed Church in North America.

———. 1991b. Acts of Synod: June 12 to 21, 1991. Grand Rapids, MI: Christian Reformed Church in North America.

Cliteur, P. B. 1997. Darwin en de dieren: De morele implicaties van het darwinisme. Liberaal Reveil 38:28–38. http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/3801/h6.pdf.

Coetzee, J.C. 1936. Herman Bavinck as opvoedkundige. Koers 3 (5): 5-14.

Couvée, D. J. 1972. Bavinck en de schriftkritiek. Gereformeerd Weekblad 27:268, 299–300, 310–11.

De Angelis, F. en I. Bitassi. 2007. Bavinck e dintorni: recensioni e dialoghi su un libro stimolante. Fede controcorrente. http://www.puntoacroce.altervista.org/Proiezioni/306a-Bavinck_Index_MeG.htm (11 augustus 2007 geraadpleegd).

De Jong, J. 1947. The ordo salutis as Developed by the Dutch Theologian Herman Bavinck. MTh thesis, Union Theological Seminary.

De Jong, P. 1988. Bavinck on Evolution. Outlook 88 (3): 9–11.

Dennison, W. D. 1999. Dutch Neo-Calvinism and the Roots for Transformation: An Introductory Essay. Journal of the Evangelical Theological Society 42:271–91.

Deursen, A. Th. van. 2005. Een hoeksteen in het verzuild bestel: De Vrije Universiteit, 1880–2005. Amsterdam: Bakker.

———. 2006. Bavinck en de Vrije Universiteit. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 25–33. Barneveld: De Vuurbaak.

Diemer, W. red. 1904. De Vrije Universiteit te Amsterdam en de Theologische School te Kampen. n.p.

Dijk, K. 1928. Neo-Calvinisme. Chr. Enc. 1 4:339.

———. 1954. Een adelaar onder Gods gezanten: Professor Herman Bavinck als prediker. Centraal Weekblad 2:386.

Dijkstra, H. 1981. Onsekerheid oor sekerheid: Diskussie na aanleiding van EE3. In die Skriflig 15 (58): 48–53.

Dirksen, E. J. 2003. Spiritual Assurance: The Knowledge of Salvation in Herman Bavinck. MATS thesis, Gordon-Conwell Theological Seminary (South Hamilton MA).

Donner, J. P. H. 2006. Bavinck en de maatschappelijke vragen van vandaag. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 325–35. Barneveld: De Vuurbaak.

Dosker, H. E. 1922. Herman Bavinck. Princeton Theological Review 20:448–64.

Drewes, A. J. 1917. Recensie van 1916orj. Stemmen des Tijds 6 (2): 331–34.

Duvenage, B. 1984. Die plek van die Skrif in die wetenskap: Enkele riglyne uit die reformatoriese tradisie. In Wetenskap en woord: ’n Bundel voordragte saamgestel deur die Departement Wetenskapsleer, door L. Floor e.a., Wetenskaplike bydraes, serie J1, nr. 3, deel 1, 47–66. Potchefstroom: Departement Wetenskapsleer Potchefstroomse Universiteit vir CHO.

Eerdmans, B. D. 1909. De theologie van dr. A. Kuyper. Theologisch Tijdschrift 43:209–237.

———. 1910. Bijzondere openbaring. Theologisch Tijdschrift 44:377–96.

———. 1911a. “Moderne” orthodoxie of “orthodox” modernisme. Baarn: Hollandia.

———. 1911b. “Orthodox” verweer. Theologisch Tijdschrift 45:342–364.

Egmond, A. van. 1992. . . . In 100 jaar theologie: Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892–1992), red. M. E. Brinkman, 283–318. Kampen: Kok.

Fernhout, H. 1977. Man, Faith, and Religion in Bavinck, Kuyper, and Dooyeweerd. Toronto, Association for the Advancement of Christian Scholarship [master’s thesis, Institute for Christian Studies, 1975].

Ferrari, A. 2006. Bavinck in Italiaanse context. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 119–24. Barneveld: De Vuurbaak.

Gaffin, R. B. 1982. Old Amsterdam and Inerrancy? Westminster Theological Journal 44:250–89.

———. 1983. Old Amsterdam and Inerrancy? Westminster Theological Journal 45:219–72.

Geelhoed, J. 1958. Dr. Herman Bavinck. Goes: Oosterbaan & Le Cointre.

Geesink, G. H. J. W. J. 1921. Prof. Dr. H. Bavinck. De Heraut, no. 2271.

Gelderen, C. van. 1922. In memoriam dr. H. Bavinck. In Almanak van het studentencorps a/d Vrije-Universiteit, 1922, 47–51. n.p.

Gelderen, J. van. 1992. Op weg naar de Vereniging van 17 juni 1892. In De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis, red. L. J. Wolthuis en J. Vree, 35–80. Kampen: Kok.

Gispen, W. H. 1901. Een groot en grootsch werk volbracht. Recensie van 1901gd4. De Bazuin 49 (26).

Gleason, R. N. 1983. Calvin and Bavinck on the Lord’s Supper. Westminster Theological Journal 45:273–303.

———. 2001. The Centrality of the Unio Mystica in the Theology of Herman Bavinck. Proefschrift, Westminster Theological Seminary.

———. 2006. Herman Bavinck, 1854–1921. 2 delen. Reformation 21. No. 16.

Goheen, M. 1996a. The Organism of Revelation. In Facets of Faith and Science 4: Interpreting God’s Action in the World, red. J. M. van der Meer, 313–30. Lanham, MD: University Press of America.

———. 1996b. Scriptural Revelation, Creational Revelation and Natural Science: The Issue. In Facets of Faith and Science 4: Interpreting God’s Action in the World, red. J. M. van der Meer, 331–45. Lanham, MD: University Press of America.

Gootjes, N. H. 1985. Het getuigenis van de Geest in verband met de Schrift. Radix 11:185–212.

———. 1987. De doop met de Heilige Geest en de betekenis van Pinksteren. Radix 13:139–58.

———. 1990. De structuur van Bavincks Gereformeerde Dogmatiek. Radix 16:136–57.

Graaf, B. A. de en G. J. van Klinken. 2005. Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen, 1854–2004. Kampen: Kok.

Graafland, C. 1995. “Als Bavinck nu maar eens kleur bekende.” Radix 21:60–73.

———. 2000. Van de Beeks oordeel over de klassiek gereformeerde theologie. Wapenveld 50 (2) : 13–16.

———. 2003. Kuyper, Bavinck en Berkouwer. Waarheidsvriend, 17 juli–14 augustus.

Greene, W. B. 1909. Recensie van 1909pr. Princeton Theological Review 7:657–61.

Gunning, J. H. [1884a]. Jezus Christus de middelaar Gods en der menschen. Amsterdam: Höveker.

———. 1884b. Aan prof. dr. H. Bavinck. De Vrije Kerk 10:212–20.

———. 1884c. Aan prof. dr. H. Bavinck. De Vrije Kerk 10:277–86.

———. 1884d. Nog een woord aan prof. H. Bavinck. De Vrije Kerk 10:314–19.

———. 1892. Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. Stemmen voor waarheid en vrede 29:587–99.

Gunning, J. H., J. Hz. 1911. Bourget en Bavinck. Ons tijdschrift 16:857–876.

Haitjema, Th. L. 1931. Abraham Kuyper und die Theologie des holländischen Neucalvinismus. Zwischen den Zeiten 9:331–54.

———. 1955. Calvinisme en barthianisme. Nederlands Theologisch Tijdschrift 10:76–95.

Harinck, G. 1988. Een gereformeerd progressief theoloog: Schets van het optreden van prof. dr. V. Hepp. De Reformatie 63:841–43, 857–58, 873–75, 889–91.

———. 1994. H. Bavinck over de achtergrond van de kwestie-Netelenbos. Radix 20:79–87.

———. 1995. Een verzoek aan Bavinck van studentenzijde. Radix 21:54–59.

———. 2001a. De gereformeerde spiritualiteit van Herman Bavinck (1854–1921). In H. Selderhuis e.a. Wandelen met God: Spiritualiteit in de negentiende eeuw. Vaassen, Medema: 75–94.

———. 2001b. Inleiding. In G. Harinck ed. De kwestie-Geelkerken: Een terugblik na 75 jaar. AD Chartas-reeks 5. Barneveld: De Vuurbaak: 7–9.

———. 2001c. De kwestie-Geelkerken en de moderne cultuur. In G. Harinck ed. De kwestie-Geelkerken: Een terugblik na 75 jaar. AD Chartas-reeks 5. Barneveld: De Vuurbaak: 69–86.

———. 2003. “Something That Must Remain, If the Truth Is to Be Sweet and Precious to US”: The Reformed Spirituality of Herman Bavinck. Calvin Theological Journal 38:248–62.

———. 2006a. “Land dat ons verwondert en ons betoovert”: Bavinck en Amerika. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 35–46. Barneveld: De Vuurbaak.

———. 2006b. “Eén uur lang is het hier brandend licht en warm geweest”: Bavinck en Kampen. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 107–17. Barneveld: De Vuurbaak.

Havinga, J. F. E. 1951. Herman Bavinck se psigologie en pedagogiek in hul verband. PhD thesis, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

———. 1954. Prof. Dr. Herman Bavinck: Die groot opvoedkundige. Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika {{December 8, 1954}}: 5–7.

Heer, J. M. D. de. 1998. Een dogmatiek met een lange adem: Dr. W. H. Velema: Ba­vinck doordacht de Schrift op zelfstandige wijze. Reformatorisch Dagblad, 15 augustus, 2A. [Interview met W. H. Velema n.a.v. de verschijning van de zevende druk van Ba­vincks Gereformeerde dogmatiek. Bij het interview staat een foto van de grafkelder waar Bavinck begraven is; zie voor details Bremmer 1966, 269n6.]

Heideman, E. P. 1959. The Relation of Revelation and Reason in E. Brunner and H. Bavinck. Assen, Van Gorcum.

Heins, W. 1899. Dogmatische onderwerpen, belangrijk voor de fundamentele paedagogiek naar dr. Bavinck’s Geref. Dogmatiek. Kampen: Bos.

Hepp, V. 1921. Dr. Herman Bavinck. Amsterdam: Ten Have.

Heraut, De. 1896a. Predikanten-conferentie te Groningen. No. 982.

———. 1896b. Provinciale Groninger gereformeerde predikantenconferentie. No. 983.

———. 1897a. Tweede Groninger predikantenconferentie. No. 1037.

———. 1897b. Tweede Groninger predikantenconferentie: Debat. No. 1038.

———. 1898. Uit de pers. No. 1050.

Hexham, I. R. 1979. Calvinism and Culture: A Historical Perspective. Crux 15 (4): 14–19.

Hielema, S. 1998. Herman Bavinck’s Eschatological Understanding of Redemption. PhD thesis, Wycliffe College (Toronto School of Theology).

Hills, E. F. 1954. Recensie van 1953pr. Torch and Trumpet 4 (4): 31.

Hoekema, A. A. 1948. The Centrality of the Heart: A Study in Christian Anthropology with Special Reference to the Psychology of Herman Bavinck. Not accepted PhD thesis, Princeton Theological Seminary.

———. 1953. Herman Bavinck’s Doctrine of the Covenant. PhD thesis, Princeton Theological Seminary.

———. 1957. Our Reasonable Faith. Reformed Journal 7 (6): 17–20.

———. 1961. Kuyper, Bavinck and Infallability. Reformed Journal 11 (5): 18–22.

———. 1962. Herman Bavinck As Dogmatician: A Review. Reformed Journal 12 (2): 18–20.

Hoekstra, T. 1913. Vergaderingen van predikanten. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 13:91–98.

———. 1921. Prof. Dr. H. Bavinck. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 22:97–102.

Holtrop, P. C. 1983. Theologia Pietatis. Notes on Selected Passages in Calvin’s Institutes. Grand Rapids, MI: Calvin College Copy Center.

Honig, A. G. 1921. Ter gedachtenis aan prof. Bavinck. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 22:177–187.

Hunter, C. G. 2003. Darwin’s Proof: The Triumph of Religion over Science. Grand Rapids, MI: Brazos.

Illick, J. E. 1960. The Reception of Darwinism at the Theological Seminary and the College at Princeton, New Jersey. Journal of the Presbyterian Historical Society 38:152-65, 234-43.

Itjeshorst, J. 1954. Prof. dr H. Bavinck’s Kamper periode. Polemios 10:20–22.

Jaarsma, C. 1935. The Educational Philosophy of Herman Bavinck: A Textbook in Education. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

———. 1936a. Herman Bavinck 1854–1921: The Man and his Views 1. The Young Calvinist 17 (2): 3–5.

———. 1936b. Herman Bavinck 1854–1921: The Man and his Views 2. The Young Calvinist 17 (3): 3–5.

Jansen, W. 1898. Dr. H. Bavinck’s Beginselen der psychologie. Paedagogische vereeniging 8. Utrecht: Kemink.

Johnson, P. 2004. The Demise of Naturalism. World 19 (13): 36–38.

Jong, G. W. de. 1954. Drie oraties van Dr. H. Bavinck. Vox Theologica 24:132–37.

Jordan, James B. 1988. Through New Eyes: Developing a Biblical View of the World. Brentwood, TN: Wolgemuth & Hyatt.

Julien, J. 1981. Recensie van 1979pr. Outlook 31 (10): 24.

Kamphuis, B. 2004. Gereformeerd blijven met Bavinck. Nederlands Dagblad October 23: 2Z.

Karels, J. C. 2003. “Gereformeerde leer raakt eerder het hart”: Duitse freelance vertaler Volker Jordan brak met Vergadering van Gelovigen. Reformatorisch Dagblad 18 april. http://www.refdag.nl/artikel/56470 [cf. digibron.nl]. [Dit artikel meldt dat aan een Duitse vertaling van Bavincks dogmatiek wordt gewerkt en dat deze al met een jaar zal verschijnen, maar dit is niet gebeurd.]

Katz, C. F. 1923. Inleiding. Christendom en vrouwenbeweging. Utrecht: Ruys.

Keizer, G. 1921. Prof. Dr. H. Bavinck en de buitenlandsche kerken. De Reformatie 1:343–44.

Keizer, J. 1897. De Algemeene Genade van Dr. H. Bavink [sic!]. De Gereformeerde Amerikaan 1:196–98.

Keulen, D. van. 2001a. Bavinck en het “Concessionisme.” Nederlands Theologisch Tijdschrift 55:301–12.

———. 2001b. Schuilen achter Bavinck? Netelenbos’ beroep op Bavinck in zijn kerkelijk conflict. Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 24 (55): 33–48.

———. 2001c. Strijd om een erfenis: Het beroep op Kuyper en Bavinck in de kwestie-Geelkerken. In De kwestie-Geelkerken: Een terugblik na 75 jaar, red. G. Harinck, AD Chartas-reeks 5, 109–146. Barneveld: De Vuurbaak.

———. 2003. Bijbel en dogmatiek: Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G. C. Berkouwer. Kampen: Kok.

———. 2005. Herman Bavinck and the War Question. In Christian Faith and Violence 1, red. D. van Keulen en M. E. Brinkman, Studies in Reformed Theology 10, 122–40. Zoetermeer: Meinema.

———. 2006. “Wij zitten met dezen oorlog in groote verlegenheid”: Herman Bavinck en het oorlogsvraagstuk. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 183–204. Barneveld: De Vuurbaak.

Klapwijk, J. 1982. The Dutch Neo-Calvinistic Tradition and Rationality. Tydskrif vir Christelike Wetenskap 18:14–31.

———. 1983. Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition. In H. Hart, J. van der Hoeven and N. Wolterstorff eds. Rationality in the Calvinian Tradition. Christian Studies Today. Lanham MD, University Press of America: 93–111.

Klinken, L. van. [1937]. Bavinck’s Paedagogische beginselen. Paedagogische monografieën 1. Meppel: Stenvert.

Kneib. 1907. Weltanschauung. Recensie van Christliche Weltanschauung, by H. Bavinck. Literarische Beilage der Kölnischen Volkszeitung 48 (35): 265–67. [Redelijk lovende recensie: “Wer . . . sollte sich nicht aufs lebhafteste interessiert fühlen, wenn der Rektor einer Universität es unternimmt, nach allen Seiten hin klar zu machen, daß die neueren Weltanschauungen, die man an die Stelle des Christentums einzuführen sucht, zur Erklärung der Welt und des Lebens nicht ausreichen und daß alle unsere Einrichtungen, wie Ehe, Familie, Staat und Gesellschaft, und alle unsere Kulturgüter, Wissenschaft und Kunst, Sittlichkeit und Religion, gerade auf denselben Voraussetzungen ruhen, auf denen das Christentum gebaut ist.” Kneib bespeurt echter een inconsistentie: enerzijds zegt Bavinck dat religie niet met het verstand bewezen kan worden, anderzijds laat hij juist zien “daß die christliche Religion uns denselben Theismus lehrt, der bei unvoreingenommener Prüfung die Grundlage aller Wissenschaft und Philosophie ist.” Behalve deze recensie en die van Wurth (1907) is er weinig bekend over de receptie van 1907cwa (en 1909po) in Duitsland.]

Knight, J. 1999. Common Grace According to Herman Bavinck and Abraham Kuyper. Stromata 40 (2): 24–25.

Kok, A. B. W. M. 1945. Dr Herman Bavinck. Amsterdam: Bakker.

Koningsveld, P. S. van. 1999. Bavincks bijdrage aan de studie van de islam in gereformeerde kring. Radix 25:62–67. [Behandelt het verschil in benadering van de islam tussen Bavinck en Snouck Hurgronje aan de hand van 1999bsh, wijst erop dat Bavinck een proefschrift over de islamitische geloofsleer heeft begeleid en concludeert: “Voor Kuyper . . . was de Bijbelse boodschap voldoende om de islam in zijn essentie te kennen en te veroordelen. Voor Bavinck . . . bleef . . . een historisch-filologische benadering van niet-christelijke godsdiensten zoals de islam, even vanzelfsprekend als noodzakelijk” (pag. 67). Wessels 2006 taxeert Bavincks belangstelling voor de islam anders.]

Kooi, C. van der. 1995. Concentratie en verwijding. Radix 21:74–79.

———. 2006. Het beroep op het innerlijk getuigenis van de Geest, in het bijzonder bij Herman Bavinck. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 253–63. Barneveld: De Vuurbaak.

Kretzmann, N. 1997. The Metaphysics of Theism: Aquinas’s Natural Theology in Summa contra gentiles I. Oxford, Clarendon.

Zie de bespreking onder Plantinga 1983b.

Kromminga, J. N. 1985. “De afscheiding”—Review and Evaluation. Calvin Theological Journal 20:43–57.

Kromsigt, P. J. 1911a. Recensie van 1911mo. Stemmen des Tijds 1:214–16.

———. 1911b. Oud- en nieuw-calvinisme. Stemmen des Tijds 1:395–420, 528–42, 626–45.

———. 1913. Middelen en wegen ter christianiseering van de openbare school. In Handelingen van het nationaal christelijk schoolcongres: Gehouden op 9, 10 en 11 october 1913 te Utrecht, 69–85. Kampen: Kok. [Belangrijk is de reactie van Bavinck op K., die wordt weergegeven.]

Kruger, M. A. 1993. Openbaring als principium theologiae. In die Skriflig 27:53–68. [Levert op pag. 67 kritiek op Bavincks standpunt in #104 van zijn dogmatiek (1998gd1, 352–54), zonder zich rekenschap te geven van wat Bavinck schrijft in #105.]

Kruithof, B. 1955. The Relation of Christianity and Culture in the Teaching of Herman Bavinck. Proefschrift, University of Edinburgh.

———. 1956. The Christian and the World According to Bavinck. Reformed Journal 6 (9): 18–20.

Kuiper, B. K. 1908a. Bavinck Banquet. Banner 43:601.

———. 1908b. Lecture by Prof. H. Bavinck. Banner 43:601.

Kuiper, H. J. 1959. Herman Bavinck on Inspiration. Banner 94 (15): 9.

———. 1959. Herman Bavinck on Inspiration (Concluded). Banner 94 (17): 9.

Kuyper, L. J. 1939. The Doctrine of Sin in the Old Testament with Special Consideration Given to the Position of Reformed Theologians in the Netherlands viz. A. Kuyper, H. Bavinck, G. Ch. Aalders. Proefschrift, Union Theological Seminary.

Landwehr, J. H. 1921. In memoriam Prof. Dr H. Bavinck. Kampen: Kok.

Ligt, B. de. 1912. Prof. dr. H. Bavinck over modernisme en orthodoxie. Nieuwe Banen 5:110–19, 152–60, 179–90.

Lindeboom, L. 1885. Het doctoraat in de heilige godgeleerdheid aan de Theologische School der Christ. Geref. Kerk. De Vrije Kerk 11:343–61.

Loonstra, B. 1994. De geloofwaardigheid van de bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum.

Los, S. O. 1911. Het isolement van de Amsterdamse Gereformeerde professoren dr. A. Kuyper en dr. H. Bavinck: Verweerschrift tegen “De Kerkbode. Pretoria: Wormser.

Macleod, D. 2006. Bavinck’s Prolegomena: Fresh Light on Amsterdam, Old Princeton, and Cornelius Van Til. Westminster Theological Journal. 68 (2):261-282.

Marinus, H. 1925. Het oordeel zuiver! Mijn bezwaar tegen de preek over zondag 3; eenige pleitredenen der Geelkerken-groep, en iets aangaande de malcontentie in Amsterdam-Zuid, aan gereformeerd Nederland voorgehouden. Sneek: Boeijenga.

McDonald, H. D. 1954. The Philosophy of Revelation. Evangelical Quarterly 26:177–78. {{Recensie van 1953pr}}

McLean, M. F. 1981. An Exposition and Defense of St. Thomas Aquinas’ Account of the Rational Justification of Religious Belief. PhD thesis, University of Notre Dame.

Meijering, E. P. 1995. Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: Van Irenaeus tot Barth. Amsterdam: Gieben.

———. 1998. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 4th ed., s.v. Bavinck, Herman. {{RGG4 1:1186.}}

Meijers, S. 1979. Objectiviteit en existentialiteit: Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties. Kampen: Kok. [Onderzoekt de doorwerking van Ba­vincks openbarings- en Schriftleer bij G. C. Berkouwer, H. M. Kuitert en A. A. van Ruler en bespreekt daartoe eerst Bavincks eigen positie aan de hand van zijn belangrijkste boeken en verzamelde opstellen.]

———. [Artikelen in De Waarheidsvriend rond 1985.]

Mele, T. 2007. Hermann [sic!] Bavinck e la psicologia: La psicologia tra scienza e rivelazione. Fede controcorrente. http://www.puntoacroce.altervista.org/Artk/2-Bavinck_psicologia_EnB.htm (11 augustus 2007 geraadpleegd).

Meyenfeldt, F. H. von. 1954. Prof. dr Herman Bavinck: 1854–1954: “Christus en de cultuur.” Polemios 9:109–12.

Meyster, F. C. 1954a. Professor doctor Herman Bavinck. Centraal Weekblad 2:385.

———. 1954b. H. Bavinck als docent. Centraal Weekblad 2:393.

Min, J. K. 1997. Sin and Politics: With Special Reference to Reformed Theology. PhD thesis, Fuller Theological Seminary.

Molenaar, P. J. [1936]. Een kwart-eeuw secretaris. Stemmen des tijds: Jubileum nummer. Zutphen, Ruijs: 1–18.

Montsma, J. A. 1985. De exterritoriale openbaring: De openbaringsopvatting achter de fundamentalistische schriftbeschouwing. Amsterdam: Rodopi.

Muyskens, D. H. 1922. The Two Bavincks. Religion and Culture 3:159–60.

Naugle, D. K. 2002. Worldview: The History of a Concept. Grand Rapids, MI: Eerdmans. In bezit?

Nauta, D. 1949. Bavinck en onze universiteit. Vrije Universiteitsblad, no. 148: 1981–82.

———. 1968. Een nieuw boek over Bavinck. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 68:283–89.

Neven, G. W. 2006. Noordmans’ kanttekeningen bij Bavincks Gereformeerde dogmatiek. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 235–52. Barneveld: De Vuurbaak.

Nieuwhuis, W. H. 1881a. De teleologische natuurbeschouwing. De Vrije Kerk 7:249–70.

———. 1881b. Iets over de wis- en natuurkundige wetenschappen bij de Israëlieten. De Vrije Kerk 7:474–87.

———. 1882. Iets over de wis- en natuurkundige wetenschappen bij de Israëlieten. De Vrije Kerk 8:49–69, 387–95, 435–51.

——— [Nodo, pseud.]. 1883. Darwin en het darwinisme. De Vrije Kerk 9:4–14, 147–62, 214–26, 339–58, 396–407, 509–24.

———. [Nodo, pseud.]. 1884. Darwin en het darwinisme. De Vrije Kerk 10:307–13, 356–68.

———. 1897. De schepping en de zondvloed. Kampen: Kok.

———. 1901. Na den vloed: In het steentijdperk of oudste sporen van den mensch in Europa. Leiden: Donner.

———. 1907. Twee vragen des tijds. Kampen: Kok.

———. 1912. Iets over den tertiairen mensch. Stemmen des Tijds 1:352–73.

Noordegraaf, A. 2000. Recensie van 1997ckb. Bijdragen, tijdschrift voor filosofie en theologie 61:221–22.

P., J. 1928. Kuyper en Bavinck in verkeerde geselskap. Die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 29:6–8.

Penning, F. M. 1919. De mechanische beschouwing der anorganische natuur. In Societas Studiosorum Reformatorum. Annuarium Societas Studiosorum Reformatorum Esto Quod Esse Videris 1919. Rotterdam: Donner: 55–63.

Plantinga, A. 1983a. Reason and Belief in God. In Faith and Rationality: Reason and Belief in God, red. A. Plantinga en N. Wolterstorff, 16–93. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

———. 1983b. The Reformed Objection to Natural Theology. In Rationality in the Calvinian Tradition, red. H. Hart, J. van der Hoeven en N. Wolterstorff, Christian Studies Today, 363–83. Lanham, MD: University Press of America. [Plantinga zet zijn betoog “The Reformed Objection to Natural Theology” in met een bespreking van Bavincks positie (1983a, 64–65 en 1983b, 363–65). Kretzmann betoogt dat dat wat Plantinga aan Bavinck ontleent geen sterke argumenten tegen natuurlijke theologie zijn (1997, 11–17). Van Woudenberg knoopt voor de beantwoording van de vraag “Is geloof in God irrationeel zonder bewijs?” aan bij Bavinck (2003, 118–24; zie ook 1997, 14–23). Plantinga en Van Woudenberg citeren beide uit #172 en #177 van Bavincks Gereformeerde Dogmatiek (1998gd2, 46, 48, 62–63). Een nadere vergelijking tussen de posities van Bavinck en Plantinga is wellicht de moeite waard.]

Plessis, J. A. du. 1929. Uit en oor die pers. Die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 29:561–65.

Popma, K. J. 1962. Levend verleden. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 62:1–16.

Praamsma, L. 1969. Recensie van Veenhof 1968. Westminster Theological Journal 32:98–107.

Princeton Seminary Bulletin. 1908a. The Stone Lectures, 1908–1909. Vol. 2 (1): 2.

———. 1908b. The Stone Lectures. Vol. 2 (3): 4–5.

Princeton Theological Review. 1908. Herman Bavinck. Vol. 6:529–43.

Reformatorisch Dagblad. 2004a. Bavinck had een brede blik: Driedaags symposium over dogmaticus van start aan VU en in Kampen. October 29. http://www.refdag.nl/ artikel/121386 [cf. digibron.nl].

———. 2004b. Donner haalt familiebanden aan. November 1. http://www.refdag.nl/ artikel/121664 [cf. digibron.nl].

———. 2004c. Om de zekerheid van het geloof: Drs. H. van den Belt constateert spanning tussen subject en object bij Bavinck. November 1. http://www.refdag.nl/ artikel/121665 [cf. digibron.nl].

Rhijn, M. van. 1921. In memoriam prof. dr. H. Bavinck. Eltheto 76:1–4.

Rogers, J. B. 1964. The Concept of Organic Inspiration in the Gereformeerde dogmatiek of Dr. Herman Bavinck. ThM thesis, Pittsburgh Theological Seminary.

Rogers, J. B. and D. K. McKim. 1979. The Authority and Interpretation of the Bible: An Historical Approach. San Francisco, CA: Harper & Row.

Rogland, M. 2001. Ad litteram: Some Dutch Reformed Theologians on the Creation Days. Westminster Theological Journal 63:211–33.

Rombouts, S. 1922. Prof. Dr. H. Bavinck: Gids bij de studie van zijn pedagogische werken. Malmberg’s paedagogische bibliotheek 9. ’s-Hertogenbosch and Antwerpen, Malmberg.

Ruler, A. A. van. 1957. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3rd ed., s.v. Bavinck, Herman.

Rullmann, J. C. 1925. Herman Bavinck. Chr. Enc. 1 1:243–45.

———. 1931. Artikel XXXVI. Chr. Enc. 1 6:29–30.

Scheps, W. C. F. 1963. De figuur van prof. dr. H. Bavinck. Kerknieuws 21:81–83.

Schilder, A. 2006. Cultuur, geloof en publiek belang : De inzet van Herman Bavinck, inclusief een kijkje bij De Nederlandsche Bank. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 205–18. Barneveld: De Vuurbaak.

School met den Bijbel, De. 1915a. De Unie-dag te Leeuwarden. 12:308–11.

———. 1915b. Berichten. 12:553–555.

———. 1915c. Persoverzichten. 12:654–55.

———. 1915d. Van de algemeene vergadering – voor de praktijk (slot). 13:15–16.

———. 1915e. Onze vacantie-cursus 1915. 13:60–61, 90–91, 103–4, 114–15, 125–26, 142–43, 158–59.

———. 1916. De menschelijke ziel. 13:513–14.

Slomp, J. 1983. De islam in Nederland. Spiegel Historiael 18:213–17.

Smedes, L. B. 1955. Brillenburg Wurth on Bavinck. Reformed Journal 5 (1): 11–12. [Bevat de vertaling van een artikel van Brillenburg Wurth in het Gereformeerd Weekblad van 17 december 1954.]

Smit, P. B. 2006. De oud-katholieke receptie van Bavincks Gereformeerde dogmatiek: Rinkels Dogmatische theologie. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 87–105. Barneveld: De Vuurbaak. [Laat zien dat Bavinck “verreweg de belangrijkste inspiratiebron” is geweest voor de oudkatholieke aartsbisschop Andreas Rinkel.]

Snouck Hurgronje, C. 1880. Het Mekkaansche feest. Brill, Leiden.

———. 1886. Mohammedaansch recht en rechtswetenschap. De Indische Gids 8 (1): 98–111.

Stemerding, S. 1915. Verslag der algemeene vergadering van de Vereen. van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, op 25 en 26 mei, in het gebouw “Seinpost” te Scheveningen. Correspondentieblad September 15: 30–79. [Gaat het hier om de 52ste jaargang?]

Ten Hoor, F. M. De Banner en de Banquets. De Gereformeerde Amerikaan 12:600–602.

Toit, J. D. du. 1905. Dr. Herman Bavinck. Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 8 (175).

Toit, S. du. 1962. Progressive Creation: An Attempt at a New Approach towards the Problem Creation-Evolution. Potchefstroom, Pro rege.

———. 1968. Bybel, Skepping, Evolusie. 2nd rev. ed. n.p., Voortrekkerpers.

Tonder, J. van. 1987. Oorlog is voordelig. Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 90 (2765): 4–5.

Trimp, C. 1995. Een manuscript van H. Bavinck. Radix 21:80–88.

Trueman, C. 2000. Some Advantages of Going Dutch. Themelios 25 (3): 1–4.

Tuuk, E. J. 1921. Dr. Herman Bavinck, the Theologian. Religion and Culture 3:65–67.

———. 1922. The Two Bavincks. Religion and Culture 3:129–31.

Vaart Smit, H. W. van der. 1933. Bavinck’s Schriftbeschouwing in verband met de eerste hoofdstukken van Genesis. Onder eigen vaandel 8:44–63.

———. 1936. De dogmatische betekenis van Dr H. Bavinck. Vox theologica 8:43–49.

Valeton, J. J. P. 1904. Ethisch, Nijmegen: Ten Hoet.

Van Andel, H. J. G. 1921a. Bavinck as a Philosopher. Religion and Culture 3:70–72.

———. 1921b. Recensie van Landwehr 1921. Religion and Culture 3:95–96.

———. 1922a. Bavinck, As a Prophet. Religion and Culture 4:11–15.

———. 1922b. Recensie van Hepp 1921: 1–160. Religion and Culture 4:31–32.

———. 1922c. Recensie van Hepp 1921: 161–240. Religion and Culture 4:79–80.

———. 1923a. Recensie van Hepp 1921: 241–344. Religion and Culture 4:144.

———. 1923b. Recensie van 1923bp. Religion and Culture 5:64.

———. 1923c. Recensie van 1923klo. Religion and Culture 5:64.

———. 1923d. Common Grace Old and New 1. Religion and Culture 5:71–74.

———. 1923e. Common Grace – Old and New 2. Religion and Culture 5:86–88.

———. 1924. The Great Task. Religion and Culture 6:30–31.

Vanden Born, J. 1981. Herman Bavinck’s Foundations of Psychology. MACS thesis, Calvin College. [=1981fp.]

Van Saun, W. 1938. Bavinck’s Conception of Man. The Calvin Forum 4 (3): 60–62.

Van Til, C. 1961. Bavinck the Theologian: A Review Article. Recensie van Herman Bavinck als dogmaticus, by R. H. Bremmer. Westminster Theological Journal 24:48–64.

Veenhof, C. 1955. Uit het leven van de Theologische Hogeschool 6. De Reformatie 30:123–25.

———. 1969. Volk van God: Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

———. 1981. Church and Church Unity. In Life is Religion: Essays in Honor of H. Evan Runner, red. H. Vander Goot, 159–69. St. Catharines: Paideia.

Veenhof, J. 1959. Calvijn en Bavinck. Opbouw 3: 122–24.

———. 1968. Revelatie en inspiratie: De openbarings- en schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

———. 1980a. Honderd jaar theologie aan de Vrije Universiteit. In Wetenschap en rekenschap, 1880–1980: Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit, eds. M. van Os and W. J. Wieringa. Kampen: Kok.

———. 1980b. De verhouding van het Oude Testament en het Nieuwe Testament volgens Herman Bavinck. In In rapport met de tijd: 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit, by C. Augustijn e.a., 198–235. Kampen: Kok.

———. 1981. Het fundamentalisme en de gereformeerden. Gereformeerd Weekblad 37:17–18, 25–26.

———. 1990. De theologische erfenis van Abraham Kuyper en Herman Bavinck. In Cultuur als partner van de theologie: Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, red. H. M. Kuitert, J. Veenhof en H. M. Vroom eds, 42–61. Kampen: Kok.

———. 1992. Geschiedenis van theologie en spiritualiteit in de gereformeerde kerken. In 100 jaar theologie: Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892–1992), red. M. E. Brinkman, 14–95. Kampen: Kok.

———. 1993a. Berkouwer en Bavinck. Kabats 6 (5): 42–45.

———. 1993b. A History of Theology and Spirituality in the Dutch Reformed Churches (Gereformeerde Kerken), 1892–1992. Calvin Theological Journal 28:266–97.

———. 1994. The Relationship between Nature and Grace According to H. Bavinck. Wetenskaplike bydraes. Series F1, no. 322. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

———. 2006a. Bavinck en Guardini: Theologie en cultuur; Over continuïteit in het levenswerk van Herman Bavinck. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 11–24. Barneveld: De Vuurbaak.

———. 2006b. De God van de filosofen en de God van de bijbel: Herman Bavinck en de wijsbegeerte. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 219–33. Barneveld: De Vuurbaak.

Veldhuis, H. 1992. Vanuit het midden: Hoofdlijnen van de theologie van Daniël Chantepie de la Saussaye (1818–1874). Nederlands Theologisch Tijdschrift 46:109–23.

Verburg, J. 1973. Adam: Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof. Wageningen, Veenman.

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag. 1899. Negentiende jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag. Amsterdam: Vereeniging voor Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag.

Vogelaar, D. 1991. De gereformeerde beginselpedagogiek van Waterink c.s.: Een anachronisme of een actueel verschijnsel? In R. H. Matzken and D. Vogelaar. Van Waterink tot Waterman: Christelijke en niet-christelijke pedagogische denkbeelden in de 20e eeuw: Een confrontatie. Amersfoortse studies 9. Amersfoort, Stichting tot bevordering van bijbelgetrouwe wetenschap: 24–30.

Voortman, S. 1978. Recensie van 1977orf. Outlook 28 (5): 24.

Vos, A. 2001. Gespleten wortels van Samen-op-Weg: Bavinck en La Saussaye. Kerk en Theologie 52: 213–37.

Vos, G. 1980a. Gereformeerde dogmatiek — Vol. One. In G. Vos; R. B. Gaffin ed. Redemptive History and Biblical Interpretation: The Shorter Writings of Geerhardus Vos. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co.: 475–84.

———. 1980b. Gereformeerde dogmatiek — Vol. Two. In G. Vos; R. B. Gaffin ed. Redemptive History and Biblical Interpretation: The Shorter Writings of Geerhardus Vos. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co.: 485–93.

Vos, Geerhardus, and James T. Dennison. 2005. The letters of Geerhardus Vos. Phillipsburg, N.J.: P&R Pub. [Contains letters to Bavinck.]

Vree, J. 1992. Hoe de citadel ontstond: De consolidatie der Vereniging; 1892–1905. In De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis, red. L. J. Wolthuis en J. Vree, 113–60. Kampen: Kok.

———. 1995. Tegen de evolutie de palingenesie: Abraham Kuypers rede over de verflauwing der grenzen, 1892. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 6:81–94.

Vroom, H. M. 1980. Vast en zeker: Over zekerheid en onzekerheid in het geloof. In In rapport met de tijd: 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit, door C. Augustijn e.a., 252–78. Kampen: Kok.

Bespreekt beknopt Bavincks opvattingen over geloofszekerheid aan de hand van 1901zg en enkele passages uit zijn dogmatiek, acht het onterecht dat Bavinck de oorsprong van twijfel die een christen kan voelen zoekt in “de oude mens.”

———. 1992 De gelezen schrift als principium theologiae. In 100 jaar theologie: Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892–1992), red. M. E. Brinkman, 96–160. Kampen: Kok.

———. 1993. Scripture Read and Interpreted: The Development of the Doctrine of Scripture and Hermeneutics in Gereformeerde Theology in the Netherlands. Calvin Theological Journal 28:352–71.

Wachter, De. 1909. Dr. H. Bavinck over Amerika. 25 augustus, 4.

Bavinck reageert op dit artikel in 1909nb.

Walt, S. P. van der. 1953. Die wysbegeerte van Dr. Herman Bavinck. Potchefstroom, Pro Rege.

———. 1954. Openbaring. Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, 8 december, 2.

Warfield, B. B. 1897. Recensie van 1894ag. Presbyterian and Reformed Review 8:155.

———. 1901. Recensie van 1901so. Presbyterian and Reformed Review 12:507. Herdrukt in: B. B. Warfield. 2000. Evolution, Scripture, Science: Selected Writings. Red. en inl. M. A. Noll en D. N. Livingstone. Grand Rapids, MI: Baker.

———. 1903. Recensie van 1901zg. Princeton Theological Review 1:138–48.

———. 1905. Recensie van 1903zg, 1904cwb, 1904cwt, 1904pb. Princeton Theological Review 3:339.

Waterink, J. 1954. Dr Herman Bavinck als man van wetenschap, speciaal als paedagoog. Centraal Weekblad 2:396. [Zie ook het artikel van Waterink over Bavinck in de tweede druk van de Christelijke Encyclopedie.]

Watts, G. L. 1981. The Theological Method of G. C. Berkouwer. Proefschrift, Fuller Theological Seminary. [Bevat een hoofdstuk ( pag. 72–102) over Bavincks algemene kentheorie en zijn visie op kennis van God en op de Schrift, als achtergrond bij Berkouwer.]

Wessels, A. 2006. Bavinck en de islam. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 63–85. Barneveld: De Vuurbaak. [Vindt dat Van Koningsveld 1999 Bavincks kennis van de islamitische leer overdrijft en dat Bavincks eenzijdige dogmatische insteek hem het zicht op de gehele werkelijkheid van de islam ontneemt.]

Westerbeek van Eerten, J. J. 1898. Recensie van Nieuwhuis 1897. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5:304–9.

Wijlen, H. J. van. 1915a. Vacantie-cursus. De School met den Bijbel 13:70–71.

———. 1915b. Onze vacantie-cursus. De School met den Bijbel 13:126.

———. 1916. “Gerformeerd schoolverband.” De School met den Bijbel 13:712.

Wit, W. J. de. 2004. Herman Bavinck over de evolutieleer. Nederlands Dagblad, 29 oktober, 2K.

———. 2006. Beeld van gorilla en chimpansee of beeld van God? De eerste pagina’s van Herman Bavincks manuscript “De Mensch, Gods Evenbeeld” (1884): Inleiding, tekst en commentaar. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 165–82. Barneveld: De Vuurbaak.

Wolters, A. M. 1996. Bavinck on Faith and Science. In J. M. van der Meer ed. Facets of Faith and Science 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective. Lanham, MD: University Press of America: 33–55.

Woudenberg, R. van. 1997. Godsbewijzen en de crisis van het klassieke funderingsdenken. Bijdragen 58:2–28.

———. 2003. Toeval en ontwerp in de wereld: Apologetische analyses. Budel: Damon.

Zie de bespreking onder Plantinga 1983b.

Wurth. 1907. Recensie van 1907cwa. Korrespondenz-Blatt für die Evangelische Konferenz in Baden, der Rheinpfalz und die kirchlich-positive Vereinigung im Großh. Hessen 20 (48): 336. [Zeer lovende recensie: “Die Kenntnis der Philosophie und der Naturphilosophie sowie der Naturwissenschaft ermöglichen dem Verfasser eine so tüchtige Wegleitung, wie wir von Holland her nur durch A. Kuyper gewohnt sind.“ Zie ook Kneib 1907.]

Wyk, J. H. van. 1986. “Bavinck oor kerkeenheid.” In die Skriflig 20 (79): 43.

Wyngaarden, J. 1923a. Bavinck on General Revelation. Banner 58:630–31,646–47. [De auteur geeft Bavincks opvattingen “simplified” weer, zonder verdere discussie.]

Yoo, H. M. 1990. Raad en daad: Infra- en supralapsarisme in de Nederlandse gereformeerde theologie van de 19e en 20e eeuw. Kampen: Mondiss.

———. 2006. Herman Bavinck en de gereformeerde traditie in Korea. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, red. G. Harinck en G. W. Neven, AD Chartas-reeks 9, 125–41. Barneveld: De Vuurbaak.

Zwaag, K. van der. 2004a. “Bavinck was even waardig als erudiet.” Reformatorisch Dagblad, 29 oktober. http://www.refdag.nl/artikel/121388 [cf. digibron.nl].

———. 2004b. Een gereformeerde reus in de wereldkerk: Koreaan, Amerikaan en Italiaan onderstrepen relevantie Bavincks gereformeerde theologie. Reformatorisch Dagblad, 29 oktober. http://www.refdag.nl/artikel/121508 [cf. digibron.nl].

Zweep, L. van den. [1935]. De paedagogiek van Bavinck: Met een inleiding tot zijn werken. Kampen: Kok.

Zylstra, H. 1956. Bavinck on Protestantism and Ecumenicity. Reformed Journal 6 (6): 14.

Some Reviews of Works by and about Herman Bavinck (till 2007)

Aalders, W. J. 1923. Recensie van 1923bp. Stemmen des Tijds 12 (3): 513.

Anderson, C. B. 2005. Reformed Dogmatics. Vol. 2, God and Creation, by Herman Bavinck, edited by John Bolt. The Princeton Seminary Bulletin. 26 (3):341-344.

B. 1916. Twee belangrijke brochures. Recensie van Über den Mann von fünfzig Jahren, door K. F. Wenckebach en van De overwinning der ziel, door H. Bavinck. De School met den Bijbel 13:753–54.

Bavinck, Herman, and Botond Gaal. 2006. BOOK REVIEWS – Reformed Dogmatics, vol. 2: God and Creation. Theology Today. 63 (2):256.

Berkhof, L. 1954. Recensie van The Philosophy of Revelation, by H. Bavinck. Banner 89:1463.

Bijlsma, R. 1970. Recensie van Revelatie en inspiratie: De openbarings- en schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie, door J. Veenhof. Theologische Literaturzeitung 95:771–73.

Bouma, C. 1931. Recensie van Christelijke wereldbeschouwing, 3rd ed., by H. Bavinck. Banner 66:252.

Cameron, C. M. 2000. Recensie van The Last Things: Hope for This World and the Next, by H. Bavinck.. Scottish Bulletin of Evangelical Theology 18:219-20. [recensie van 1996tlt]

*Daane, J. 1978a. Recensie van The Doctrine of God, by H. Bavinck. Reformed Journal 28 (5): 31.

*———. 1978b. Recensie van 1977dg. Banner 113 (22): 25. [Het langste citaat van “Bavinck” is feitelijk een citaat van Keckermann, zie 1998gd2, 352.]

*———. 1978c. Response [to L. K. Spalink]. Banner 113 (33): 26.

De Jong, P. Y. 1952. Recensie van The Doctrine of God, by H. Bavinck. Federation Messenger 23:160.

Heer, J. M. D. de. 2004. Recensie van Bijbel en dogmatiek: Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G. C. Berkouwer, by D. van Keulen. De Saambinder 82 (29): 6–7.

Heideman, E. P. 1997. Recensie van 1996tlt. Reformed Review 50:224–25.

Heller, J. J. 1958. Recensie van 1956orf. Interpretation 12:99, 102.

Hubbeling, H. G. 1960. Recensie van Heideman 1959. Nederlands Theologisch Tijdschrift 14:460–61.

Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, Het. 1921. “In memoriam prof. dr. H. Bavinck.” Recensie van In memoriam prof. dr. H. Bavinck, by J. H. Landwehr. Vol. 23 (474): 4–5.

Khoo, J. 2001. Recensie van 1996tlt. Journal of the Evangelical Theological Society 44:148–50.

Kik, J. M. 1957. Recensie van 1956orf. Westminster Theological Journal 19:227–29.

Klooster, F. H. 1983. Recensie van 1977dg. Calvin Theological Journal 18:137–38.

Klug, E. F. 1981. Recensie van 1979pr. Concordia Theological Quarterly 45:135-36.

Lueker, E. L. 1959. Recensie van 1956orf. Concordia Theological Monthly 30:237–38.

Newby, J. 1998. Recensie van 1996tlt. European Journal of Theology 7:163–65.

Osterhaven, M. E. 1960. Recensie van Heideman 1959. Reformed Review 13 (3): 45–47. [Helpful as a summary of Heideman’s work.]

Plooy, A. le R. du 1989. Recensie van Bremmer 1988. Koers 54:240–41.

Pont, A. D. 1989. Recensie van Bremmer 1988. Hervormde Teologiese Studies 45:718-19.

Ross, H. 2001. Recensie van 1999ib. Journal of the Evangelical Theological Society 44:369–371.

Rutgers, W. H. 1952. Recensie van 1951dg. Banner 87:371. {{1951dg nog niet in lijst primair}}

Swanton, R. 1952. Recensie van 1951dg. Reformed Theological Review 11:73–75.

———. 1958. Recensie van 1956orf. Reformed Theological Review 17:22-23.

Toit, S. du. 1968b. Recensie van Veenhof 1968. In die Skriflig 2 (7): 52.

Vandervelde, G. 2007. Bavinck, Herman. Reformed Dogmatics. Vol. 2. God and Creation. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Calvin Theological Journal. 42 (1):157-161.

Venema, C. 1997. Recensie van 1996tlt. Christian Renewal 16 (1): 14.

Vunderink, R. W. 2000. Recensie van 1999ib. Reformed Review 53:251–52.

Walt, S. P. van der. 1990. Recensie van Bremmer 1988. Koers 55:286–87.

Walton, M. D. 2000. Recensie van 1999ib. Faith & Mission 17 (3): 110-12.

Ward, R. S. 2000. Recensie van 1999ib. Reformed Theological Review 59:47-48.

Ward, W. E. 1953. Recensie van 1951dg. Review and Expositor 50:95-96.

Weerda, J. 1963. Recensie van Bremmer 1961. Theologische Literaturzeitung 88:605–6.

Westerbeek van Eerten, J. J. 1896a. Recensie van 1894ag. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 3:62–63.

———. 1896b. Recensie van 1895gd1. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 3:64.

———. 1897. Recensie van 1896nv. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4:145–48.

Williams, M. D. 1997. Recensie van 1996tlt. Presbyterion 23:117–18.

Maak een website of blog op WordPress.com