Herman Bavinck Bibliography

Those interested in the works of the Dutch theologian Herman Bavinck (1854-1921) will usually consult the following bibliographies:

  • The Bavinck bibliography of the Neo-Calvinism Research Institute at https://sources.neocalvinism.org/bavinck/, which includes the full text of many of Bavinck’s works. (The Herman Bavinck Archive is also online accessible through the website of this institute.)
  • Eric D. Bristley, Guide to the Writings of Herman Bavinck, with an essay by John Bolt (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008). See also my comments and additions to this helpful guide in the appendix of On the Way to the Living God.
  • The Bavinck Bibliography at the website of The Bavinck Institute, which includes recent English translations and recent secondary literature.
  • The older bibliography by Jan Veenhof (published in R. H. Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus [Kampen: Kok, 1961], 425–46; additions in R. H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten [Kampen: Kok, 1966], 299–301).

When I started to collect Bavinck’s works (mainly between 2002 and 2004), I composed my own Bavinck bibliography, which one will find here below. A special feature of this bibliography is the “code” for each publication, consisting of the year of publication followed by the first letters of two or three main words of the title. I found these codes helpful for two purposes:

  • to keep my collection of photocopies of Bavinck’s articles, etc. organized (I wrote the code in bold at the top of each photocopied article and then put the articles in alphabetical order in files);
  • to make quick references to Bavinck’s works when I was writing drafts for my doctoral dissertation (for the final version, published as On the Way to the Living God, I changed these quick references into Chicago style).

While this bibliography is fairly complete, it contains only a selection of Bavinck’s articles in De Bazuin, does not list all reprints, does not mention translations in non-Western languages like Arabic, Chinese, and Korean, and does not list the dozens of editions and translations that have appeared since 2007.

(The introductory text above has been updated on August 11, 2022. The bibliography below has not been updated.)

1880euz De ethiek van Ulrich Zwingli. Kampen: Zalsman.

1880gw Geloofswetenschap. De Vrije Kerk 6:510–27 (=1922gw).

1881bjc De borgtocht van Jezus Christus. Review of De Borg des beteren verbonds, by S. A. van den Hoorn. De Vrije Kerk 7:549–58.

1881bzj H. Beuker, D. K. Wielenga and H. Bavinck. Bij het begin van den zevenden jaargang “Der Vrije Kerk.” De Vrije Kerk 7:1–4.

1881ge Het geweten. De Vrije Kerk 7:27–37, 49–58 (=1922ge).

1881gt Gereformeerde theologie 1. De Vrije Kerk 7:497–509.

1881rg Het rijk Gods, het hoogste goed. De Vrije Kerk 7:185–92, 224–34, 271–77, 305–14, 353–60 (=1922rg).

1881ro Eene rectorale oratie. Review of De beteekenis der kunst voor den toekomstigen evangeliedienaar, by A. Steketee. De Vrije Kerk 7:120–30.

1881spt J. Polyander, A. Rivetus, A. Walaeus and A. Thysius. Synopsis purioris theologiae: Disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta. 6th ed. Ed. H. Bavinck. Leiden: Donner.

1881vt Het voor en tegen van een dogmatisch systeem. De Vrije Kerk 7:449–64 (=1922vt).

1882kt Kerkelijke tucht. De Vrije Kerk 8:483–91.

1882rdj Review of Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika: Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, ter nadere en onpartijdige onderzoeking aanbevolen, by W. P. de Jonge. De Vrije Kerk 8:528–29.

1882rdv Review of God in de natuur en in de genade, by J. J. de Visser. De Vrije Kerk 8:433–34.

1882rnh Review of Het heelal and Mensch en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:192.

1882rni Review of Buiten Europa: Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika en Australië, voor schoolgebruik en eigen studie, by W. H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:529.

1882rno Review of Egyptologie en assyriologie in betrekking tot de geloofwaardigheid des Ouden Testaments: Rede bij het overdragen van het rectoraat, by M. Noordtzij. De Vrije Kerk 8:138–43.

1882rva Review of Van Adam tot Abraham, by J. van Andel. De Vrije Kerk 8:190–91.

1882sk Synodale kerkinrichting. De Vrije Kerk 8:321–35 (=1922sk).

1882wrk De wetenschappelijke roeping onzer kerk. De Vrije Kerk 8:88–93, 97–106.

1883bt Babels torenbouw. Review of Babel: Eene bijbellezing over Gen. 11:1–10, by A. Steketee. De Vrije Kerk 9:283–89.

1883cg Het christelijk geloof. De Vrije Kerk 9:44–47, 90–95, 184–93 (=1922cg).

1883eg De eere Gods. De Vrije Kerk 9:418–31 (=1922eg).

1883gs Een gedenkschrift der scheiding. De Vrije Kerk 9:472–75.

1883hg De huishouding Gods. De Vrije Kerk 9:239–42, 274–82 (=1922hg).

1883hl Het Lutherfeest. De Vrije Kerk 9:476–79.

1883hw De hedendaagse wereldbeschouwing. De Vrije Kerk 9:435–61.

1883hz Huldreich Zwingli. De Vrije Kerk 9:531–41 (continued as 1884hz).

1883pr De predikdienst. De Vrije Kerk 9:32–43 (=1922pr).

1883rg Review of Kerkformatie: Een woord aan mijne rechtzinnige medeleden in de Nederlandsche Hervormde Kerk, by G. G. Gijben. De Vrije Kerk 9:194–95.

1883rk Reformatie der kerken. Review of Tractaat van de reformatie der kerken: Aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden, by A. Kuyper. De Vrije Kerk 9:542–75.

1883rl Review of De theopneustie (of goddelijke ingeving) der Heilige Schrift, by A. Littooy. De Vrije Kerk 9:243–44.

1883whg De wetenschap der h. godgeleerdheid: Rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen, uitgesproken den 10 jan. 1883. Kampen: Zalsman.

1884aga Antwoord aan prof. dr. J. H. Gunning jr. De Vrije Kerk 10:221–27.

1884agb Antwoord aan prof. dr. J. H. Gunning jr. De Vrije Kerk 10:287–92.

1884hz Huldreich Zwingli. De Vrije Kerk 10:8–29 (continuation of 1883hz).

1884tcs De theologie van prof. dr. Daniel Chantepie de la Saussaye: Bijdrage tot kennis der ethische theologie. Leiden: Donner (=1903tcs).

1885cg H. Bavinck and H. de Cock. Een christelijk gymnasium. De Bazuin 33 (21).

1885hkk Prof. Hoedemaker en de kerkelijke kwestie. De Bazuin 33 (46).

1885nc De navolging van Christus. De Vrije Kerk 11:101–13, 203–13 (continued as 1886nc).

1885rvd Reply to J. van Dijk. De Bazuin 33 (51).

1886nc De navolging van Christus. De Vrije Kerk 12:321–33 (continuation of 1885nc).

1886rh Review of Niet van eigen uitlegging, by Ph. J. Hoedemaker. De Bazuin 34 (51).

1887cg Het christelijk gymnasium. De Bazuin 35 (41).

1887cla Calvijn’s leer over het avondmaal. De Vrije Kerk 13:459–86 (=1922cla).

1887cn Christendom en natuurwetenschap. Review of Christendom en natuurwetenschap: Acht academische voordrachten te Oxford gehouden, by F. Temple, trans. J. W. Gunning. De Vrije Kerk 13:169–95 (=1922cn; partial English translation: 1996cns).

1887dt Het dualisme in de theologie. De Vrije Kerk 13:11–39 (=1922dt).

1887sc H. Bavinck and W. van den Bergh. Report of the colloquy with the deputies of the Synodaal Convent. De Bazuin 35 (47).

1888as De agenda onzer a.s. synode. De Bazuin 36 (31).

1888hgk H. Bavinck and W. van den Bergh. In zake de hereeniging onzer gereformeerde kerken. De Bazuin 36 (10).

1888kck De katholiciteit van christendom en kerk: Rede bij de overdracht van het rectoraar aan de Theol. School te Kampen, op 18 dec. 1888. Kampen: Zalsman (=1968kck; English: 1992ccc).

1888mt Moderne theologie. Review of Wijsbegeerte van den godsdienst, vol. 1, by L. W. E. Rauwenhoff. De Vrije Kerk 14:253–86.

1888rg Review of Gereformeerde bijdragen: Tijdschrift voor dogmatische en historische theologie. De Bazuin 36 (22).

1888rk Review of Het werk van den Heiligen Geest, vol. 1, by A. Kuyper. De Bazuin 36 (25).

1888tr De theologie van Albrecht Ritschl. Theologische Studiën 6:369–403.

1888tsr H. Bavinck and C. Mulder. De Theol. School in rouw. De Bazuin 36 (23).

1888wz Waarmede moet de zending beginnen: met de bearbeiding van geheele volken of met den enkele? Referaat, gehouden op den zendingsdag der Chr. Ger. Buitenl. Zending, 28 juni 1887 te Leiden. Het mosterdzaad 7 (1): 1–16.

1889ah Aan dr. Ph. J. Hoedemaker, pred. der Ned. Herv. Gemeente te Nijland. De Bazuin 37 (8).

1889da Dankbetuiging. De Bazuin 37 (16).

1889we De welsprekendheid: Eene lezing voor de studenten der Theol. School te Kampen, 28 november 1889. Kampen: Zalsman (=1918we).

1890go Gymnasiale opleiding. De Bazuin 38 (40).

1890rg Review of De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekunde: Rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op den 19den September 1890 uitgesproken, by W. Geesink. De Bazuin 38 (44).

1890rvm Review of Korte schets der christelijke geloofsleer, by P. J. van Melle. De Bazuin 38 (8).

1891cd Confessie en dogmatiek. Review of Confessie en dogmatiek, by F. E. Daubanton. Theologische Studiën 9:258–75.

1891vw J. H. Donner, J. van Andel, A. Littooy, M. Noordtzij and H. Bavinck. Verslag van de werkzaamheden der deputaten benoemd op de synode te Kampen, Jan. 1889. In Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 19 zittingen door haar gehouden te Leeuwarden, van 18–29 augustus 1891, 44–55 (appendix J). Leiden: Donner.

1892ab Welke algemeene beginselen beheerschen, volgens de H. Schrift, de oplossing der sociale quaestie, en welke vingerwijzing voor die oplossing ligt in de concrete toepassing, welke deze beginselen voor Israël in Mozaïsch recht gevonden hebben? In Proces-verbaal van het sociaal congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 november 1891, 149–57. Amsterdam: Hoveker.

1892gg Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. De Vrije Kerk 18:197–225 (=1921gg).

1892ipr The Influence of the Protestant Reformation on the Moral and Religious Condition of Communities and Nations. In Proceedings of the Fifth General Council, Toronto 1892, ed. Alliance of the Reformed Churches throughout the World Holding the Presbyterian System, 48–55. Toronto: Hart & Riddell.

1892ob J. van Andel. H. Bavinck, L. Lindeboom, A. Littoooy and M. Noordtzij. Officieële bescheiden, waarin deputaten onder A genoemd aan de gemeenten der Christ. Geref. Kerk kennis hebben gegeven hunner arbeid. In Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 juni 1892, 6–31 (appendix B). Leiden: Donner.

1892rd J. van Andel. H. Bavinck, L. Lindeboom, A. Littoooy and M. Noordtzij. Rapport der deputaten, benoemd tot correspondentie met de voorl. synode van ’s Gravenhage aangaande de besluiten der synode van Leeuwarden betreffende de vereeniging, en tot correspondentie met de regeering betreffende de wijziging van het reglement van 1869. In Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 juni 1892, 1–5 (appendix A). Leiden: Donner.

1892rdt Recent Dogmatic Thought in the Netherlands. Trans. G. Vos. Presbyterian and Reformed Review 3:209–28 (Dutch: 1894trn).

1892vod Introduction to De zondagsschool: Bijdrage tot de kennis van hare geschiedenis, wezen en resultaten, by H. E. Dosker, v–vii. Kampen: Bos.

1893cg Calvinistisch en gereformeerd. Review of De Heidelbergsche catechismus en het Boekje van de breking des broods, by M. A. Gooszen. De Vrije Kerk 18:49–71.

1893cpk Het concilie van presbyteriaanse kerken te Toronto. Stemmen voor waarheid en vrede 30:909–28.

1893cr H. Bavinck, G. van Goor, A. Kuyper, L. Neijens and B. van Schelven. Concept-regeling voor de opleiding van dienaren des Woords in de Gereformeerde Kerken. De Bazuin 41 (17, 18, 19).

1893kg Het koninkrijk Gods. In Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894, ed. J. H. Feringa and A. Littooij, 243–52. Middelburg: Le Cointre.

1893vb H. Bavinck and D. K. Wielenga. Verslag van het bezoek aan het concilie te Toronto. In Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Dordrecht in den jare 1893, 19–21. Amsterdam: Wormser.

1894ag De algemeene genade: Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 december 1894. Kampen: Zalsman (=1922ag; English: 1989cg).

1894ba Eene belangrijke apologie van de christelijke wereldbeschouwing. Review of The Christian View of God and the World, as Centring in the Incarnation, by J. Orr. Theologische Studiën 12:142–52.

1894fc The Future of Calvinism. Trans. G. Vos. Presbyterian and Reformed Review 5:1–24 (Dutch: 1896cnt).

1894rb Review of Inleiding op de boeken des nieuwen verbonds, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 42 (3).

1894trn Theologische richtingen in Nederland. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 1:161–88 (English:1892rdt).

1895gd1 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 1. Kampen: Bos.
First edition: 1895gd1, 1897gd2, 1898gd3, 1901gd4.
Second edition (revised): 1906gd1, 1908gd2, 1910gd3, 1911gd4.
Third edition (unaltered): 1918gd1, 1918gd2, 1918gd3, 1918gd4.
Fourth edition (new pagination): 1928gd1, 1928gd2, 1929gd3, 1930gd4.
Seventh edition (unaltered): 1998gd1, 1998gd2, 1998gd3, 1998gd4.
CD-ROM edition (based on the second edition, revised spelling): 2001gd.
English translation (based on the second edition): 2003rd1, 2004rd2.
The second to seventh editions, the CD-ROM edition and the English translation are divided into 580 subsections; in the present study, subsection numbers are preceded by a #.
Dutch selections: 1997rg (#238, ##245–47), 1997sl (##113–14, #117).
Partial English translations (all based on the second or later editions): 1911cm (##358–61), 1951dg (##161–249), 1977dg (##161–249), 1992hbs (#117), 1996tlt (##548–80), 1999ib (##250–306), 2000hbw (##294–98, ##349–50).

1895rb Review of Grieksch-theologisch woordenboek hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, part 1, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 43 (21).

1896aot H. Bavinck and F. L. Rutgers. Advies in zake kerkelijk opzicht en tucht over zoogenaamde “doopleden”: Opgesteld voor de synodale vergadering der Gereformeerde Kerken in Nederland, te Middelburg, in augustus 1896. n.p.

1896cnt Het calvinisme in Nederland en zijne toekomst. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 3:129–63 (English:1894fc).

1896nv M. Noordtzij, D. K. Wielenga, H. Bavinck and P. Biesterveld. Nadere verantwoording. Kampen: Kok.

1896ot M. Noordtzij, D. K. Wielenga, H. Bavinck and P. Biesterveld. Opleiding en theologie. Kampen: Kok.

1896rce H. Bavinck, B. van Schelven and Th. Heemskerk. Rapport van de commissie van enquête, benoemd ingevolgde besluit der jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 juni 1895. n.p.

1897bp Beginselen der psychologie. Kampen: Bos (=1923bp; English: 1981fp).

1897gd2 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 2. Kampen: Bos (see 1895gd1).

1897kb Kleine bijdrage tot de geschiedenis der Statenvertaling. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4:233–40.

1897pg F. L. Rutgers, H. Bavinck and A. Kuyper eds. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij.

1897rg Review of De ethiek in de gereformeerde theologie: Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1897, by W. Geesink. De Bazuin 45 (45).

1897rlg Roomsch, luthersch en gereformeerd. Review of Symbolik: Vergleichende Darstellung der christlichen Hauptkirchen nach ihrem Grundzüge und ihren wesentlichen Lebensäusserungen, by E. F. K. Müller. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4:213–28.

1897ve Het vierde eener eeuw: Rede bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de “Standaard.” Kampen: Bos.

1898gd3 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 3. Kampen: Bos (see 1895gd1).

1898oj Openingsrede van de jaarvergadering der Vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerde grondslag, te Zwolle 7 juli 1898. In Bede en rede ter inleiding van de jaarvergadering van de Vereeniging voor hooger onderwijs op geref. grondslag, gehouden te Zwolle op 6 en 7 juli 1898, by P. Biesterveld and H. Bavinck, 29–46. Kampen: Bos.

1898rba Review of Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, by J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5:266–69.

1898rbb Review of Novum testamentum graece, vol. 1, ed. J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5:292–93.

1898rd Review of Bijbel of geheele Heilige Schrift met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, vol. 3, by K. A. Dächsel, ed. H. van Griethuijsen. De Bazuin 46 (17).

1898ro Review of The Ritschlian Theology and the Evangelical Faith, by J. Orr. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5:370–73.

1898ru Review of Het socialisme, by S. Ulfers. De Bazuin 46 (18).

1898rwa Review of Two Studies in the History of Doctrine: Augustine and the Pelagian Controversy; The Development of the Doctrine of Infant Salvation, by B. B. Warfield. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5:287–90.

1898rwb Review of The Significance of the Westminster Standards as a Creed, by B. B. Warfield. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5:291–292.

1899do Het doctorenambt: Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 dec. 1899. Kampen: Zalsman.

1899kw Het recht der kerken en de vrijheid der wetenschap. Kampen: Zalsman.

1899rb Review of Novum testamentum graece, ed. J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 6:203–4.

1899rk Review of De Nederlandsche Hervormde Kerk van de tegenwoordigen tijd, by H. G. Kleyn, trans. P. J. Kromsigt. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 6:197–203.

1899su Theologische School en Vrije Universiteit: Een voorstel tot vereeniging. Kampen: Bos.

1899vor Voorrede. In Het boek Job: Voor de gemeente verklaard, by W. B. Renkema, vii–xi. Leiden: Donner.

1900al Aan de lezers van De Bazuin. De Bazuin 48 (1).

1900bn Bevoorrecht Nederland. De Bazuin 48 (35).

1900bt Bijbelsche tijdrekening. De Bazuin 48 (9).

1900cv Christelijke vroomheid. Review of Reformateurs: Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw, by C. B. Hylkema. De Bazuin 48 (12).

1900do Leven en dood. De Bazuin 48 (32).

1900dt Darwinisme en teleologie. Review of Common Sense and Logic Applied to Darwinism and Teleology, by D. Macdill. De Bazuin 48 (5).

1900es Echte studie. Review of Scolastica, vol. 2, by A. Kuyper. De Bazuin 48 (42).

1900gg Geloven op gezag. De Bazuin 48 (18).

1900hs Hoe moet men studeeren? De Bazuin 48 (6).

1900md “Mensch en dier.” Review of Mensch en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Bazuin 48 (27).

1900mi Miskenning. De Bazuin 48 (21).

1900mk Moderne kunst. De Bazuin 48 (38).

1900no Nader onderzoek. De Bazuin 48 (24).

1900or Op reis. De Bazuin 48 (35).

1900rc Review of De handelingen der apostelen, 2 vols. by J. Calvijn, trans. G. Wielenga.. De Bazuin 48 (31).

1900re Recensies. De Bazuin 48 (12).

1900sc Schriftcritiek. De Bazuin 48 (27).

1900ss Schuld en straf. Review of Schuld en straf, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 48 (45).

1900sv Stemrecht der vrouw. De Bazuin 48 (9).

1900ur Unie-rapport. De Bazuin 48 (10).

1900voc Voorrede. In Genesis, by J. Calvijn, trans. S. O. Los, iii–v. Middelburg: Le Cointre.

1900wj Wat zou Jezus doen? Review of In His Steps: What Would Jesus Do? by C. Sheddon. De Bazuin 48 (8).

1900ws “Wat zegt de Schrift?” Review of Wat zegt de Schrift? Maandblad tot bevordering van het rechte lezen en uitleggen van Gods Woord. De Bazuin 48 (7).

1901aj Bij den aanvang des jaars. De Bazuin 49 (1).

1901bb Belijdenis of beginselen. De Bazuin 49 (51).

1901be Beginselen. De Bazuin 49 (24).

1901bk Buiten de kerk. De Bazuin 49 (28).

1901ca Calvinisme. De Bazuin 49 (42).

1901cd Creation or Development. Trans. J. H. de Vries. Methodist Review 17:849–74 (Dutch: 1901so, 1901sot, 1919so).

1901cw Christelijke wetenschap. De Bazuin 49 (35).

1901do Dogmatiek. De Bazuin 49 (17).

1901gb Gereformeerde beginselen. De Bazuin 49 (35).

1901gd4 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 4. Kampen: Bos (see 1895gd1).

1901ks Kerkelijke statistiek. De Bazuin 49 (37).

1901og Ouders of getuigen: Toelichting van art. 56 en 57 der Dordsche kerkorde. Kampen: Zalsman (first published in De Bazuin in 1900–1901).

1901ol De offerande des lofs: Overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. The Hague: Verschoor (=1901ola, 1911ol; English: 1922sp, n.d.sp).

1901ola De offerande des lofs: Overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 2nd ed. The Hague: Verschoor (=1901ol, 1911ol; English: 1922sp, n.d.sp).

1901or Openbaring en rede. De Bazuin 49 (43).

1901ro Review of Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen. De Bazuin 49 (48).

1901so Schepping of ontwikkeling. Kampen: Kok (=1901sot, 1919so; English: 1901cd).

1901sot Schepping of ontwikkeling. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8:217–57 (=1901so, 1919so; English: 1901cd).

1901tf Theol. faculteit. De Bazuin 49 (38).

1901vr “Los van Rome.” De Bazuin 49 (46).

1901wkg De wereldverwinnende kracht des geloofs: Leerrede over 1 Joh. 5:4b; uitgesproken in de Burgwalkerk te Kampen den 30sten juni 1901. Kampen: Zalsman.

1901zg De zekerheid des geloofs. Kampen: Kok (=1901zgt, 1903zg, 1918zg; English: 1980cf, 1998cf).

1901zgt De zekerheid des geloofs. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9:129–98 (=1901zg, 1903zg, 1918zg; English: 1980cf, 1998cf).

1902af Afscheidswoord. De Bazuin 50 (54).

1902aj Bij de aanvang des jaars. De Bazuin 50 (1).

1902as Assyriologie. De Bazuin 50 (23).

1902be Beslist. De Bazuin 50 (44).

1902bh Blijven of heengaan? Een vraag en een antwoord. Kampen: Zalsman.

1902bi Bijbelstudie. De Bazuin 50 (5).

1902ga Geloof en aanschouwing. De Bazuin 50 (42, 43, 44, 45, 47, 48).

1902gg Godsdienst en godgeleerdheid: Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op woensdag 17 december 1902. Wageningen: Vada.

1902hm Hedendaagsche moraal. Kampen: Kok (=1902hmt).

1902hmt Hedendaagsche moraal. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 10:1–67 (=1902hm).

1902kv Kerk of vereeniging. De Bazuin 50 (30).

1902mf Medische faculteit. De Bazuin 50 (6).

1902nb Nader bericht. De Bazuin 50 (43).

1902on Onzekerheid. De Bazuin 50 (21).

1902rd Review of Bijbel of de geheele Heilige Schrift met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, vol 4., by K. A. Dächsel 1901, ed. H. van Griethuyzen. De Bazuin 50 (17).

1902sa Samenwerking: Referaat gehouden op den 14en bondsdag van den Nederlandsche bond van jongelingsvereenigingen op geref. grondslag te Amsterdam. n.p.: De Gereformeerde Jongelingsbond.

1902sw Souvereiniteit der wetenschap. De Bazuin 50 (15).

1903rw Roeping en wedergeboorte. Kampen: Zalsman (first published as Onmiddelijke wedergeboorte in De Bazuin in 1901–1902).

1903tcs De theologie van prof.dr. Daniel Chantepie de la Saussaye: Bijdrage tot kennis der ethische theologie. 2nd ed. Leiden: Donner (=1884tcs).

1903zg De zekerheid des geloofs. 2nd ed. Kampen: Kok (=1901zg, 1903zgt, 1918zg; English: 1980cf, 1998cf).

1904cwb Christelijke wereldbeschouwing: Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. Kampen: Bos (=1913cwb; German: 1907cwa).

1904cwt Christelijke wetenschap. Kampen: Kok.

1904fe Feestrede: Bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van De Unie “Een School met den Bijbel,” op donderdag 7 april 1904, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen, te Utrecht. [Utrecht]: De Unie “Een School met den Bijbel.”

1904ov Het levensrecht der ongeboren vrucht. Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland 3:1–3.

1904pb Paedagogische beginselen. Kampen: Kok (=1928pb; Hungarian: 1923kpa).

1904pbs “Paedagogische beginselen.” De School met den Bijbel 2:30, 35–36.

1904pw Paedagogiek als wetenschap. De School met den Bijbel 2:49–50, 59–60 (continued as 1905pw).

1904tco M. Noordtzij, H. Bavinck, J. Olthoff, T. Bos, J. C. Wirtz, C. Stadig and C. M. van Heyzelendoorn. De toekomst van het christelijk onderwijs: Rapport en advies door het bestuur van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs aangeboden aan de eerstkomende algemeene vergadering. Kampen: Bos.

1904voe Voorrede. In Levensgeschiedenis en werken van Ralph & Ebenezer Erskine, by R. Erskine and E. Erskine, 1–6. Doesburg: Van Schenk Brill.

1904vog Voorrede. In Ongeloof en revolutie, by G. Groen van Prinsterer, 3rd ed., v–xiii. Kampen: Bos (=1913vog, 1924vog).

1904ww Wat is wijsbegeerte? De School met den Bijbel 1:168, 178, 186, 194–95, 198–99, 201–2.

1905ag H. Bavinck et al. Advies in zake het gravamen tegen artikel xxxvi der belijdenis. Amsterdam: Hövecker & Wormser.

1905cns Christelijke en neutrale staatkunde: Rede ter inleiding van de deputatenvergadering gehouden te Utrecht, op 13 april 1905. Hilversum: Witzel & Klemkerk (=1951cns).

1905go Godsdienstonderwijs. De School met den Bijbel 3:33–34, 45–46, 58–59, 74 (continued as 1906go).

1905gw Geleerdheid en wetenschap: Rede uitgesproken bij de opening der lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 september 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser.

1905pw Paedagogiek als wetenschap. De School met den Bijbel 2:67–68, 77–78, 87–88, 120, 127–28, 139–40, 152, 159–60, 169–70, 177–78, 189, 199–200, 207–8, 215–16 (continuation of 1904pw).

1905vok Voorrede. In Het gebed, by F. Kramer, 1–3. Kampen: Kok.

1905vor Recommendation in De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus: Voor de gemeente verklaard, by W. B. Renkema and R. J. W. Rudolph, 2nd ed., [v]. Doesburg: Van Schenk Brill.

1906af Antwoord aan den heer J. C. Fabius. De School met den Bijbel 4:37–38, 43–44, 49–50, 55–56, 61–62 (continued as 1907af).

1906bdd Bilderdijk als denker en dichter. Kampen: Kok.

1906gb Gedachten van Bilderdijk over onderwijs en opvoeding. De School met den Bijbel 3:222, 227, 233.

1906gd1 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 1. 2nd ed. Kampen: Bos (see 1895gd1).

1906go Godsdienstonderwijs. De School met den Bijbel 3:102, 107–8, 117–18, 127–28, 139–40, 151–52 (continuation of 1905go).

1906tgs De taak van het Gereformeerd Schoolverband. Voor onderwijs en opvoeding 1. Hilversum: Klemkerk (=1912tgs).

1906wc Het wezen des christendoms. n.p.: Almanak van het studenten-corps der Vrije Universiteit (=1906wca, 1921wc).

1906wca Het wezen des christendoms. In Almanak van het studentencorps a/d Vrije Universiteit, 1906, ed. A. A. van Schelven, H. C. Rutgers, J. F. van Beeck Calkoen, J. H. Broeks Roelofs and J. Thijs, 251–77. n.p. (=1906wc, 1921wc).

1907af Antwoord aan den heer J. C. Fabius. De School met den Bijbel 4:77–78, 81 (continuation of 1906af).

1907cwa Christliche Weltanschauung. Trans. H. Cuntz. Heidelberg: Winter (Dutch: 1904cwb, 1913cwb).

1907ev Contra. In Evolutie, by P. G. Buekers and H. Bavinck, Pro en contra, vol. 3, no. 3, 21–38. Baarn: Hollandia (=1921ev).

1907gw Godsvrucht en wetenschap. De School met den Bijbel 4:145–46.

1907np Een nieuwe pedagogiek. Review of Paedagogiek voor christelijke kweekscholen en normaallessen, by J. C. Wirtz. De School met den Bijbel 5:23.

1907pp De paedagogische periode. De School met den Bijbel 4:193.

1907pr Psychologie der religie. Amsterdam: Müller (=1921pr).

1907rd Review of Gisbertus Voetius, vol. 2, part 2, by A. C. Duker. Hollandia, no. 942.

1907tu Tucht. De School met den Bijbel 4:213–14.

1907vmn Voorrang van mensch of natuur. De School met den Bijbel 4:85.

1907voo Voorrede. In Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere kritiek, by J. Orr, ed. J. C. de Moor, v–viii. Kampen: Kok.

1908cb Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen. Christendom en maatschappij. Vol. 1, no. 1. Utrecht: Ruys (=1921cb).

1908ch Het christelijk huisgezin. Kampen: Kok (=1912ch).

1908gd2 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 2. 2nd ed. Kampen: Bos (see 1895gd1).

1908in Inleiding. In Christendom en opvoeding, by A. Anema, H. Bavinck, A. Kuyper Jr., J. C. de Moor, P. A. E. Sillevis Smit and J. Woltjer, 1–32. Baarn: Hollandia.

1908nc Address on behalf of the Nationaal Comité. In Kuyper-gedenkboek, 1907: Bevattende een overzicht van de feestviering op 29 october 1907 ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van prof.dr. A. Kuyper, oud-minister van binnenlandsche zaken, te ’s-Gravenhage, benevens een verzameling van tal van couranten-artikelen uit binnen- en buitenland, dat jubileum betreffende, 20–25. The Hague.

1908wo Wijsbegeerte der openbaring: Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Pricneton N. J. Kampen: Kok (English: 1909pr, 1953pr; German: 1909po).

1909ccg Calvin and Common Grace. In Calvin and the Reformation: Four Studies, by E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, 99–130. New York: Revell (=1909ccp).

1909ccp Calvin and Common Grace. Princeton Theological Review 7:437–65 (=1909ccg).

1909gl Geloof en liefde. Maandblad van de Jongelingsvereeniging ter bevordering van Christelijk leven “Excelsior” no. 245, August, 121–22.

1909im In memoriam [P. Biesterveld]. In Almanak van het studentencorps a/d Vrije-Universiteit, 1909, 43–46. n.p.

1909jc Johannes Calvijn: Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte, 10 juli 1509 – 1909. Kampen: Kok.

1909md Magnalia Dei: Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. Kampen: Kok (=1931md; English: 1956orf).

1909nb Nader bescheid. De Wachter, October 20, 3.

1909pk De psychologie van het kind. Paedagogisch Tijdschrift 1:105–117.

1909po Philosophie der Offenbarung: Vorlesungen (Stone-lectures) für das Jahr 1908 gehalten in Princeton N. J. Trans. H. Cuntz. Heidelberg: Winter (Dutch: 1908wo; English: 1909pr, 1953pr).

1909pr The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908–1909; Princeton Theological Seminary. New York: Longmans Green (=1953pr, Dutch: 1908wo; German: 1909po).

1909re Rede. In De Haagsche bondsdag: Redevoeringen en referaat gehouden op de 21ste algemeene vergadering van den Nederl. bond van jongel. vereenigingen op geref. grondslag, 20 mei 1909, 46–50. n.p.: De Gereformeerde Jongelingsbond.

1909rps Richtingen in de psychologie. Paedagogisch Tijdschrift 1:4–15 (=1921rps).

1909voh Voorrede. In Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament, vol. 1, by M. Henry, iii–vii. Kampen: Kok.

1910bz Dr. Bavinck over de zending. Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 12 (237): 5–6.

1910gd3 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 3. 2nd ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1910rcn The Reformed Churches in the Netherlands. Princeton Theological Review 8:433–60.

1910vol Een woord vooraf. In L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, by J. H. Landwehr, 2nd ed., v–vii. Rotterdam: Bolle.

1911cm Christological Movements in the Nineteenth Century. Trans. B. B. Warfield. Bibliotheca Sacra 68:381–404 (see 1895gd1).

1911ek Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1911–1912, December 29, 126–28.

1911fg Feestrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der S.S.R., 9 febr. 1911. n.p.

1911gd4 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 4. 2nd ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1911mo Modernisme en orthodoxie: Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 october 1911. Kampen: Kok.

1911ol De offerande des lofs: Overdenkingen voor en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6th ed. Kampen: Kok; Grand Rapids, MI: Eerdmans & Sevensma (=1901ol, 1901ola; English: 1922sp, n.d.sp).

1911vgz Verschillende groepen van zondagsscholen. In Gedenkboek: Feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der gereformeerde zondagsschool-vereniging “Jachin,” ed. J. P. Tazelaar, 255–58. Nijkerk: Callenbach: 255–58.

1911vor Voorwoord. In Handboek voor de bijbelkunde, by W. B. Renkema, 1–5. Wageningen: Zomer.

1911vow Voorrede. In De wonderen van den Zaligmaker, by G. Wielenga, v–viii. Kampen: Kok.

1912ch Het christelijk huisgezin. 2nd ed. Kampen: Kok (=1908ch).

1912chr Het christendom. Groote godsdiensten. Vol. 2, no. 7. Baarn: Hollandia.

1912ek Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1911–1912, April 25, 495–97.

1912rh Review of Authority: The Function of Authority in Life and its Relation to Legalism in Ethics and Religion, by A. v. C. P. Huizinga. Stemmen des Tijds 1:753.

1912rp Review of The Psalms: New Metrical Version with Tunes New and Old. Stemmen des Tijds 1:752.

1912tgs De taak van het Gereformeerd Schoolverband. Voor onderwijs en opvoeding 1. 2nd ed. Hilversum: Klemkerk (=1906tgs).

1912voh Voorrede. In Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament, vol. 1, by M. Henry, v–xi. Kampen: Kok.

1913bne Het begrip en de noodzakelijkheid der evangelisatie. In Handelingen van het congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 april 1913 gehouden te Amsterdam, 22–36. Amsterdam: Kirchner.

1913cn Christendom en natuurwetenschap. Stemmen des Tijds 2:343–77.

1913cwb Christelijke wereldbeschouwing. 2nd ed. Kampen: Kok (=1904cwb; German: 1907cwa).

1913ek Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1912–1913, March 12, 432–34.

1913ev Evangelisatie. Christendom en maatschappij. Vol. 5, no. 9. Utrecht: Ruys.

1913hcg Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. Kampen: Kok.

1913ki Kinderstudie. Paedagogisch Tijdschrift 5:241–52, 289–99 (continued as 1914ki).

1913oo Over de ongelijkheid. Stemmen des Tijds 2:17–43 (=1921oo).

1913rp Richtingen in de paedagogiek. In Handelingen van het nationaal christelijk schoolcongres: Gehouden op 9, 10 en 11 october 1913 te Utrecht, 61–69. Kampen: Kok (=1921rp).

1913vb The Virgin Birth of Our Lord. Bible Magazine 1:50–61.

1913vog Voorrede. In Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, by G. Groen van Prinsterer, 4th ed., v–xiii. Utrecht: Kemink (=1904vog, 1924vog).

1913vov Voorrede. In De lijdende knecht des Heeren: Een messiaansche psalm (Psalm 22), by J. Visser, 7–11. Amsterdam: Kirchner.

1914eka Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1913–1914, January 7, 119–122.

1914ekb Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1913–1914, March 20, 484–85.

1914ekc Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1913–1914, March 21, 499.

1914ekd Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1914–1915, December 29, 105.

1914ki Kinderstudie. Paedagogisch Tijdschrift 6:1–17 (continuation of 1913ki).

1914oo H. Bavinck, H. Visscher and H. J. van Wijlen. De opleiding van den onderwijzer. Voor onderwijs en opvoeding 9. Amsterdam: De Standaard.

1914po Het probleem van den oorlog. Kampen: Kok (=1915po, 1931po, 1966po).

1914rd Rapport inzake het doctoraat. In Acta van de generale synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te ’s Gravenhage 16 juli, 10 september en 17 october 1912 en van 27 october tot 6 november 1914, 221–23. Rotterdam: Zwagers.

1914rdh Review of Philosofie der religie in grondlijnen, by A. H. de Hartog. Stemmen des Tijds 3 (1): 572–74.

1914rl Review of Grundfragen der Glaubenslehre, by G. Lasson. Stemmen des Tijds 3 (1): 450–53.

1914ss Van schoonheid en schoonheidsleer. In Almanak van het studentencorps a/d Vrije Universiteit, 1914, 121–43. n.p. (=1921ss).

1914vos Ter gedachtenis. In Beschouwingen van een christen-denker, by A. Steketee, ed. A. Gislinga and C. J. Goslinga, v–ix. Kampen: Kok.

1914zhs De zending in de Heilige Schrift. In Triumfen van het kruis. Schetsen der christelijke zending van alle eeuwen en allerlei landen, by H. Beets, 2nd ed., ed. H. Dijkstra, M. Kolijn and L. S. Huizenga, 7–30. Kampen: Kok.

1915arp A. Anema, H. Bavinck, P. A. Diepenhorst, Th. Heemskerk and S. de Vries. Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij. Amsterdam: Ten Have.

1915de International Standard Bible Encyclopaedia, s.v. Death: Theological View (=1955de).

1915eka Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1914–1915, January 29, 147.

1915ekb Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1914–1915, June 10, 312–13.

1915ekc Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1914–1915, June 10, 324–28.

1915ekd Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1914–1915, June 11, 338–39.

1915fa International Standard Bible Encyclopaedia, s.v. Fall (=1955fa).

1915fe Feestrede: Bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel op woensdag 7 april 1915, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. 2nd ed. n.p.: Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel.

1915ho Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner (=1921ho).

1915mrs Mental, Religious and Social Forces in the Netherlands. A General View of the Netherlands 17. The Hague: Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce.

1915po Het probleem van den oorlog. Stemmen des Tijds 4 (1): 1–31 (=1914po, 1931po, 1966po).

1916cc Christ and Christianity. Trans. A. A. Pfanstiehl. Biblical Review 1:214–36 (based on 1912chr).

1916eka Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1915–1916, April 27, 416.

1916ekb Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1915–1916, May 26, 434.

1916ep Ethiek en politiek. Stemmen des Tijds 5. Utrecht: Ruys (=1916eps, 1921ep).

1916eps Ethiek en politiek. Stemmen des Tijds 5 (2): 32–56 (=1916ep, 1921ep).

1916orj De opvoeding der rijpere jeugd. Kampen: Kok.

1916oz De overwinning der ziel: Rede uitgesproken in de algem. vergadering van het achtste Nederlandsche philologencongres te Utrecht, 26 april 1916. Kampen: Kok.

1917ai Algemeene Inleiding. In De kerkhervorming: Gedenkschrift bij het vierde eeuwfeest, by H. Bavinck, H. H. Kuyper, H. Bouwman, J. H. Landwehr and J. C. Rullmann, 3–33. n.p.: Filippus.

1917eka Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1916–1917, April 25, 496–98.

1917ekb Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1916–1917, May 15, 618–24.

1917hnl De hervorming en ons nationale leven. In Ter herdenking der hervorming, 1517–1917, by H. Bavinck and H. H. Kuyper, 5–36. Kampen: Kok.

1917no De nieuwe opvoeding. Kampen: Kok (=1928no).

1917vos Voorwoord. In De ethische richting, by J. van der Sluis, [v–vii]. Rotterdam: Libertas.

1917vow Een woord vooraf. In Opvoedkunde voor het huisgezin, B. Westera, 5–8. Nijverdal: Bosch.

1917vw Verslag van de werkzaamheden van deputaten der Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de hooge overheid in den tijd tusschen de synode te ’s Gravenhage november 1914 en die te Rotterdam augustus 1917. In Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Rotterdam van 20 augustus – 6 september 1917, 223–24. Kampen: Kok.

1918eka Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1917–1918, April 11, 311–13.

1918ekb Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1917–1918, April 15, 363–64.

1918ekc Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1917–1918, July 19, 755–57, 765–66.

1918gd1 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 1. 3rd ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1918gd2 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 2. 3rd ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1918gd3 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 3. 3rd ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1918gd4 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 4. 3rd ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1918ko Klassieke opleiding. Stemmen des Tijds 7 (1): 46–65, 113–47 (=1921ko).

1918ncm De navolging van Christus en het moderne leven. Kampen: Kok (=1922ncm; English: n.d.ic).

1918pg Philosophie des geloofs. n.p. (=1918pga, 1921pg).

1918pga Philosophie des geloofs. In Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum, 1918, 62–72. Rotterdam: Donner (=1918pg, 1921pg).

1918rdk Review of Vaderlandsche nieuw-klassieke beschouwingen, by C. R. de Klerk. Stemmen des Tijds 7 (3): 109–10.

1918rt Review of Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer, vol. 10, no. 5. Stemmen des Tijds 7 (3): 108–9.

1918vhm De vrouw in de hedendaagse maatschappij. Kampen: Kok.

1918we De welsprekendheid: Eene lezing. 4th ed. Kampen: Kok (=1889we).

1918zg De zekerheid des geloofs. 3rd ed. Kampen: Kok (=1901zg, 1901zgt, 1903zg; English: 1980cf, 1998cf).

1919bvp De beroepsarbeid der gehuwde vrouw. In Tweede christelijk sociaal congres gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 maart 1919: Proces verbaal, 206–25. Rotterdam: Libertas (=1919bvr).

1919bvr De beroepsarbeid der gehuwde vrouw. In Tweede christelijk-sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Referaten, 5–25. Rotterdam: Libertas (=1919bvp).

1919ek Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1918–1919, March 13, 243–46.

1919rd Review of Moderne paedagogiek: Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten, by B. J. Douwes. Stemmen des Tijds 8 (2): 189–90.

1919so Schepping of ontwikkeling. 2nd ed. Kampen: Kok (=1901so, 1901sot; English: 1901cd).

1919vow Woord vooraf. In Calvijn als theoloog en de stand van het calvinisme in onzen tijd, by B. B. Warfield, trans. C. M. E. Kuyper, 5–6. Kampen: Kok.

1920brp Bijbelsche en religieuze psychologie. Kampen: Kok (English:1974brp).

1920cos Christendom, oorlog, volkenbond. Stemmen des Tijds 9 (1): 1–26, 105–133 (=1920cov, 1931cov).

1920cov Christendom, oorlog, volkenbond. Utrecht: Ruys (=1920cos, 1931cov).

1920ek Speech in Handelingen der Staten-Generaal: Eerste Kamer 1919–1920, March 5, 571–574.

1920rbs Review of Vrees en religie: Een psychologisch onderzoek toegepast op nieuw-testamentische gegevens, by S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenckel. Stemmen des Tijds 9 (3): 186–87.

1920rh Review of Herfsttij der middeleeuwen, by J. Huizinga. Stemmen des Tijds 9 (1): 237.

1920rk Review of Vier voordrachten over Plato, by K. Kuiper. Stemmen des Tijds 9 (1): 236.

1920rv Rapport inzake de voorstellen der particuliere synodes rakende de belijdenis. In Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Leeuwarden van 24 augustus – 9 september 1920, 152–54. Kampen: Kok.

1920rvl Review of Historisch christendom, by G. van der Leeuw. Stemmen des Tijds 9 (1): 237–38.

1921cb Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen. In 1921vo, 121–50 (=1908cb).

1921cn Christendom en natuurwetenschap. In 1921vo, 78–104 (=1913cn).

1921ep Ethiek en politiek. In 1921vo, 281–301 (=1916ep, 1916eps).

1921ev Evolutie. In 1921vo, 105–20 (=1907ev).

1921gg Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. In 1921vo, 35–54 (=1892gg).

1921ho Het onbewuste. In 1921vo, 183–207 (=1915ho).

1921ko Klassieke opleiding. In 1921vo, 220–261 (=1918ko).

1921mak Maran-atha. Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 23 (472): 1–2 (=1921mar, last chapter of 1901ol, etc.; English: 1983tl; Afrikaans: 1954tb).

1921mar Maran-atha. De Reformatie 1:342 (=1921mak, last chapter of 1901ol, etc.; English: 1983tl; Afrikaans: 1954tb).

1921oo Over de ongelijkheid. In 1921vo, 151–71 (=1913oo).

1921pg Philosophie des geloofs. In 1921vo, 9–16 (=1918pg, 1918pga).

1921pr Psychologie der religie. In 1921vo, 55–77 (=1907pr).

1921pvp Primaat van verstand of wil? Paedagogisch Tijdschrift 13:15–21 (=1921pvw).

1921pvw Primaat van verstand of wil? In 1921vo, 208–14 (=1921pvp).

1921rp Richtingen in de paedagogiek. In 1921vo, 215–19 (=1913rp).

1921rps Richtingen in de psychologie. In 1921vo, 172–82 (=1909rps).

1921ss Van schoonheid en schoonheidsleer. In 1921vo, 262–80 (1914ss).

1921vo Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap. Kampen: Kok.

1921wc Het wezen des christendoms. In 1921vo, 17–34 (=1906wc, 1906wca).

1922ag De algemeene genade. Grand Rapids, MI: Eerdmans / Sevensma (=1894ag; English: 1989cg).

1922cg Het christelijk geloof. In 1922klo, 86–97 (=1883cg).

1922cla Calvijns leer over het avondmaal. In 1922klo, 165–83 (=1887cla).

1922cn Christendom en natuurwetenschap. In 1922klo, 184–202 (=1887cn; partial English translation: 1996cns).

1922dt Het dualisme in de theologie. In 1922klo, 145–64 (=1887dt).

1922eg De eere Gods. In 1922klo, 106–14 (=1883eg).

1922ge Het geweten. In 1922klo, 13–27 (=1881ge).

1922gw Geloofswetenschap. In 1922klo, 1–12 (=1880gw).

1922hg De huishouding Gods. In 1922klo, 98–105 (=1883hg).

1922kl Kennis en leven. In 1922klo, 203–40 (first published in De Bazuin in 1900).

1922klo Kennis en leven: Opstellen en artikelen uit vroegere jaren. Ed. C. B. Bavinck. Kampen: Kok.

1922ncm De navolging van Christus en het moderne leven. In 1922klo, 115–44 (=1918ncm; English: n.d.ic).

1922pr De predikdienst. In 1922klo, 78–85 (=1883pr).

1922rg Het rijk Gods, het hoogste goed. In 1922klo, 28–56 (=1881rg).

1922sk Synodale kerkinrichting. In 1922klo, 68–77 (=1882sk).

1922sp The Sacrifice of Praise: Meditations before and after Receiving Access to the Table of the Lord. Trans. J. Dolfin. 2nd ed. Grand Rapids, MI: Kregel (Dutch: 1901ol, 1901ola, 1911ol; second English translation: n.d.sp).

1922vt Het voor en tegen van een dogmatisch systeem. In 1922klo, 57–67 (=1881vt).

1923bp Beginselen der psychologie. 2nd ed. Ed. H. Hepp. Kampen: Kok (=1897bp; English: 1981fp).

1923kpa A keresztyén pedagógia alapelvei. Trans. Marton János. Holland-magyar kálvinista könyvtár 8. Budapest: Bethlen Gábor (Dutch: 1904pb, 1928pb).

1924vog Voorrede tot de derde en vierde uitgave. In Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, by G. Groen van Prinsterer, 5th ed., ed. H. van Malsen, intr. A. F. de Savornin Lohman, xiii–xxi. Utrecht: Kemink (=1904vog, 1913vog).

1925ag Chr. Enc. 1, s.v. Agnosticisme.

1925ak Chr. Enc. 1, s.v. Akosmisme.

1925bw Chr. Enc. 1, s.v. Bilderdijk, Willem.

1925da Chr. Enc. 1, s.v. Dogma.

1925dk Chr. Enc. 1, s.v. Dogmatiek.

1925ds Chr. Enc. 1, s.v. Dogmengeschiedenis.

1928gd1 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 1. 4th ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1928gd2 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 2. 4th ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1928no De nieuwe opvoeding. 2nd ed. Kampen: Kok (=1917no).

1928pb Paedagogische beginselen. 3rd ed. Kampen: Kok (=1904pb; Hungarian: 1923kpa).

1928ph Chr. Enc. 1, s.v. Philanthropinisme.

1929gd3 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 3. 4th ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1930gd4 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 4. 4th ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1931cov Christendom, oorlog, volkenbond. In Oorlog en Christendom: Vier opstellen, by J. J. C. van Dijk, H. Bavinck and A. W. F. Idenburg, intr. J. W. Noteboom, 84–125. Kampen: Kok (=1920cos, 1920cov).

1931md Magnalia Dei: Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. 2nd ed. Ed. C. B. Bavinck. Kampen: Kok (=1909md; English: 1956orf).

1931po Het probleem van den oorlog. In Oorlog en Christendom: Vier opstellen, by J. J. C. van Dijk, H. Bavinck and A. W. F. Idenburg, intr. J. W. Noteboom, 30–58. Kampen: Kok (=1914po, 1915po, 1966po).

1943sew Stemme uit die eerste wêreldoorlog 3. Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 46 (974): 14–15 (Dutch: 1918ncm, 1–2) [a short piece of less than one column].

1951cns Christelijke en neutrale staatkunde. In Geen vergeefs woord: Verzamelde deputaten-redevoeringen, ed. Doctor Abraham Kuyperstichting, 105–38. Kampen: Kok (=1905cns).

1951dg The Doctrine of God. Trans. and ed. W. Hendriksen. Grand Rapids, MI: Eerdmans (see 1895gd1).

1953pr The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908–1909; Princeton Theological Seminary. Grand Rapids, MI: Eerdmans (=1909pr; Dutch: 1908wo; German: 1909po).

1954tb Die triomf van ons belydenis. Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, December 8, 3–4 (Dutch: 1921mak, 1921mar, last chapter of 1901ol, etc.; English: 1983tl).

1955de International Standard Bible Encyclopaedia, rev. ed., s.v. Death (=1915de).

1955fa International Standard Bible Encyclopaedia, rev. e.d., s.v. Fall (=1915fa).

1956ak Chr. Enc. 2, s.v. Akosmisme (=1925ak).

1956orf Our Reasonable Faith. Trans. H. Zylstra. Grand Rapids, MI: Eerdmans (Dutch: 1909md, 1931md).

1957da Chr. Enc. 2, s.v. Dogma. Ed. A. D. R. Polman (=1925da).

1957dk Chr. Enc. 2, s.v. Dogmatiek. Ed. A. D. R. Polman (=1925dk).

1957ds Chr. Enc. 2, s.v. Dogmageschiedenis. Ed. A. D. R. Polman (=1925ds).

1957oem Our Reasonable Faith: Bavinck on the Origin and Essence of Man. Torch and Trumpet 7 (4): 15 (=1956orf, 195–96).

1966po Het probleem van de oorlog. In Christendom en oorlog: Gereformeerde stemmen over het oorlogsvraagstuk, by H. Bavinck, J. van den Berg, J. A H. J. S. Bruins Slot, B. de Gaay Fortman, W. F. de Gaay Fortman, J. L. Koole, S. J. Popma, G. Th Rothuizen and C. van der Woude, 7-40. Kampen: Kok (=1914po, 1915po, 1931po).

1968kck De katholiciteit van Christendom en kerk. Ed. G. Puchinger. Kampen: Kok (=1888kck; English: 1992ccc).

1970voc Voorrede. In Genesis, by J. Calvijn, trans. S. O. Los, 2nd ed., iii–v. Goudriaan: De Groot.

1974brp Biblical and Religious Psychology. Trans. H. Hanko. n.p.: Protestant Reformed Theological School (Dutch: 1920brp).

1977dg The Doctrine of God. Trans. and ed. W. Hendriksen. Carlisle, PA: Banner of Truth Trust (see 1895gd1).

1979sa Sanctification. In The New Life: Readings in Christian Theology, ed. M. J. Erickson, 169–98. Grand Rapids, MI: Baker (=1956orf, 469–513).

1980cf The Certainty of Faith. Trans. H. der Nederlanden. St. Catharines: Paideia (=1998cf; Dutch: 1901zg, 1901zgt, 1903zg, 1918zg).

1981fp Foundations of Psychology. In Herman Bavinck’s Foundations of Psychology, by J. Vanden Born, 1–165. MACS thesis, Calvin College (Dutch: 1897bp, 1923bp).

1983tl The Lord Is Coming. Christian Renewal 1 (9): 1, 15 (Dutch: 1921mak, 1921mar, last chapter of 1901ol, etc.; Afrikaans: 1954tb).

1989cg Common Grace. Trans. R. C. Van Leeuwen. Calvin Theological Journal 24:38–65 (Dutch: 1894ag, 1922ag).

1992ccc The Catholicity of Christianity and the Church. Trans. J. Bolt. Calvin Theological Journal 27:220–51 (Dutch: 1888kck, 1968kck).

1992hbs Herman Bavinck on Scripture and Science. Trans. A. Wolters. Calvin Theological Journal 27:91–95 (see 1895gd1).

1994bkb “Als Bavinck nu maar eens kleur bekende”: Aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919). Ed. G. Harinck, C. van der Kooi and J. Vree. Amsterdam: VU Uitgeverij.

1996cns Christianity and the Natural Sciences. Trans. A. Wolters. In Facets of Faith and Science, vol. 2, The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective, ed. J. M. van der Meer, 47–52. Lanham, MD: University Press of America (Dutch: 1887cn, 186–95; 1922cn, 196–202).

1996tlt The Last Things: Hope for This World and the Next. Ed. J. Bolt. Trans. J. Vriend. Grand Rapids, MI: Baker (see 1895gd1).

1997ckb A. Kuyper and H. Bavinck. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck. Ed. M. E. Brinkman and C. van der Kooi. Sleutelteksten in godsdienst en theologie 22. Zoetermeer: Meinema.

1997gz Geloof en zekerheid. In 1997ckb, 108–21 (=1918zg, 11–32).

1997kck De katholiciteit van christendom en kerk. In 1997ckb, 161-71 (=1888kck, 10–11, 16, 39–52).

1997rg De raad van God en het heil van de mens. In 1997ckb, 139–60 (see 1895gd1).

1997sl De schriftleer. In 1997ckb, 122–38 (see 1895gd1).

1998cf The Certainty of Faith. Trans. H. der Nederlanden. 2nd ed. IRS Study Pamphlets 364. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (=1980cf; Dutch: 1901zg, 1901zgt, 1903zg, 1918zg).

1998gd1, 1998gd2 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 1 and vol. 2. 7th ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1998gd3, 1998gd4 Gereformeerde dogmatiek. Vol. 3 and vol. 4. 7th ed. Kampen: Kok (see 1895gd1).

1998mra Mijne reis naar Amerika. Ed. G. Harinck. AD Chartas-reeks 2. Barneveld: De Vuurbaak.

1999ib In the Beginning: Foundations of Creation Theology. Ed. J. Bolt. Trans. J. Vriend. Grand Rapids, MI: Baker (see 1895gd1).

1999bsh H. Bavinck and C. Snouck Hurgronje. Een Leidse vriendschap: De briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje 1875–1921. Ed. J. de Bruijn and G. Harinck. Passage 11. Baarn: Ten Have.

2000hbc Herman Bavinck on Creation: Excerpts from Our Reasonable Faith. Ordained Servant 9:2–3 (=1956orf, 170–73).

2000hbw Herman Bavinck on the Covenant of Works. Trans. R. B. Gaffin. In Creator, Redeemer, Consummator: A Festschrift for Meredith G. Kline, ed. H. Griffith and J. R. Muether, 169–85. Greenville, SC: Reformed Academic Press (see 1895gd1).

2001gd Gereformeerde dogmatiek, 4 vols. In Online Bijbel DeLuxe: Studie-editie 2002. Dordrecht: Importantia. CD-ROM (see 1895gd1).

2003pr The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures of 1908–9. Kuyper Foundation. http://www.kuyper.org/main/publish/books_essays/article_12.shtml.

2003rd1 Reformed Dogmatics. Vol. 1. Ed. J. Bolt. Trans. J. Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Academic (see 1895gd1).

2004fr Filosofia della rivelazione. Trans. Giorgio Ruffa. Caltanissetta: Alfa & Omega (Dutch: 1908wo; English: 1909pr, 1953pr; German: 1909po).

2004rd2 Reformed Dogmatics. Vol. 2. Ed. J. Bolt. Trans. J. Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Academic (see 1895gd1).

2006rd3 Reformed Dogmatics. Vol. 3. Ed. J. Bolt. Trans. J. Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Academic (see 1895gd1).

n.d.ep Dogmática Reformada: En el principio: Fundamentos de la teología de la creación. Trans. D. Herrera Terán. http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Dogmatica%20Reformada.pdf (see 1895gd1).

n.d.ic The Imitation of Christ and Life in the Modern World. Trans. J. Bolt (unpublished, undated typescript). J. Bolt Archives, Heritage Hall, Hekman Library, Calvin College and Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, MI, collection 8.

n.d.sp The Sacrifice of Praise. Trans. G. Zekveld. http://spindleworks.com/library/bavink/sacopraise.htm (Dutch: 1901ol, 1901ola, 1911ol; earlier English translation: 1922sp).

Maak een website of blog op WordPress.com