Besnijdenis, godsdienstvrijheid en christelijke vrijheid

Op Twitter zie ik diverse christenen opkomen voor het recht van joden en moslims om hun jongens te besnijden. Ik kan dit begrijpen als verdediging van godsdienstvrijheid tegenover de druk van verlichtingsfundamentalisme en seculiere groepsmoraal.

Echter, is het huidige debat ook niet een uitgelezen kans voor christenen om nog eens uit te leggen waarom zij vanuit de christelijke vrijheid juist hun aarzelingen hebben bij besnijdenis-op-religieuze-gronden? Paulus schrijft in Galaten 5 onder andere:

Statenvertaling Nieuwe Bijbelvertaling

1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. 2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. (…) 6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. (…) 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. (…) 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (…) 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Laten christenen opkomen voor zodanige godsdienstvrijheid dat mensen hun religieuze plichten kunnen nakomen, maar laten ze tegelijk hardop hun zorg uitspreken dat religieuze plichten een slavenjuk kunnen vormen dat haaks staat op de ware vrijheid waartoe zij zich geroepen weten.