President Mursi ontmoet Egyptische kerkleiders

Bisschop Mouneer Hanna van de anglicaanse kerk in Egypte schrijft het volgende over een ontmoeting tussen president Mursi en kerkleiders op woensdag 22 augustus (onderstaande enigszins vrije vertaling is van mijn hand; zie voor de Engelse tekst en enkele foto’s de weblog van dr. Jos Strengholt):

Geliefde broeders en zusters,

Groeten in de naam van onze Heere Jezus Christus!

President Mursi heeft ons als hoofden van de Egyptische kerkgenootschappen uitgenodigd voor gesprek. De bijeenkomst van twee uur werd bijgewoond door dertien bisschoppen en predikanten namens de koptisch-orthodoxe, de Rooms-katholieke, de Grieks-orthodoxe, de anglicaanse en de protestantse kerken. Evenals mijn collega’s waardeerde ik het feit dat de president ons in minder dan wee maanden tijd tweemaal heeft uitgenodigd om met ons te spreken en naar ons te luisteren. Dit is nooit eerder gebeurd tijdens de afgelopen dertig jaar.

De president noemde ons de redenen die ten grondslag liggen aan zijn recente beslissing om de militaire leiders naar huis te sturen en hun bepalingen rond de grondwet ongedaan te maken. Door deze beslissingen heeft de president het militaire bewind beëindigd dat Egypte sinds 1952 kende. Hij vertelde ook dat hij hoopt dat de grondwet uitdrukking zal geven aan de hoop en visies van alle Egyptenaren ongeacht hun godsdienst, religieuze achtergrond en politieke overtuigingen, en dat zo de steun van het overgrote deel van de bevolking voor de nieuwe grondwet gegarandeerd zal zijn.

President Mursi sprak ook zijn diepe waardering uit toen wij hem verzekerden dat wij voor hem bidden in onze kerken. Zijnerzijds verzekerde hij ons dat zijn islamitische geloof hem gebiedt vriendelijk en rechtvaardig te zijn voor aanhangers van andere godsdiensten.

De president gaf ook ieder van ons de gelegenheid om eerlijk en openhartig te spreken over de huidige situatie in Egypte en over onze hoop voor de toekomst. We brachten de volgende punten in:

  1. Het is nodig de spanningen te verminderen tussen godsdienstige groeperingen die herhaaldelijk tot botsingen hebben geleid. Onwetendheid en verkeerd onderwijs liggen aan de basis van zulke spanningen. Derhalve moet het zuivere en gematigde religieuze onderwijs van de Islam zoals onderwezen door Al Azhar worden bevorderd. Preken en religieus onderricht moeten ook worden verbeterd om het denken van mensen op te bouwen.
  2. Het is nodig zorg te dragen voor het onderwijs van de volgende generaties zodat zij toleranter en goede burgers worden. We stelden in dit verband voor dat algemeen gedeelde waarden moeten worden onderwezen in de scholen.
  3. Het is belangrijk dat de wet daadwerkelijk voor iedereen blijkt te gelden, met name bij botsingen tussen religieuze groeperingen.
  4. Het is belangrijk eraan te werken om het lijden van mensen te verlichten door de economie en de gezondheidszorg te verbeteren en de orde in de samenleving te herstellen.

We hebben de president gezegd dat we beseffen dat hij een zware verantwoordelijkheid heeft gekregen in een zeer moeilijke periode in de geschiedenis van Egypte en dat we allen geduldig moeten zijn en hard moeten werken om de gewenste vruchten te zien. De president verzekerde ons dat hij eraan werkt de droom van Egypte te realiseren om een democratisch en modern land te zijn en worden waarin burgerrechten en de grondwet hoog worden gehouden.

Al met al verlieten we de bijeenkomst zeer bemoedigd en tevens vastbesloten onze best te doen om het Egypte te zien waar we van dromen.

Bid voor onze president, voor onze religieuze leiders en voor ons geliefde land Egypte.

De Heere zegene u.

De uwe in Christus,

+ Mouneer Egypt

Maak een website of blog op WordPress.com